ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการให้บริการของกรม ปี ๒๕๖๖

zh_CNChinese