ภารกิจผู้บริหารระดับสูง -
สำนักสารสนเทศและการบริการ
การค้าระหว่างประเทศ

ภารกิจผู้บริหารระดับสูง-สำนักสารสนเทศและการบริการ การค้าระหว่างประเทศ

นางสาวพัดชา วุฒิพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ

ช่องทางการติดต่อ

สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ

  1. จัดทำแผนแม่บทและนโยบายด้าน IT ที่สอดคล้องกับนโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งรวบรวมและจัดทำงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ
  2. พัฒนา/ต่อยอด/บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการทำงาน ของเจ้าหน้าที่เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
  3. บูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมและให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ รวมทั้งธรรมาธิบาลข้อมูลภาครัฐ
  4. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าเพื่อประกอบการวางแผน/กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ การประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics)
  5. จัดหา/บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งสำนักงานส่วนกลาง และต่างประเทศ
  6. ให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ และช่องทางการให้บริการเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้รับบริการได้ในทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ให้บริการศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ประกอบการในการขอเอกสาร/ใบรับรอง/ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
thThai