ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม (DCIO)

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

นายพรวิช ศิลาอ่อน

รองอธิบดี

ติดต่อ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลชั้นนำภาครัฐในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2570 และการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจ

  1. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยให้เติบโตและยั่งยืน
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกและยกระดับการให้บริการประชาชนที่สอดคล้องตามวิถีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
  3. สนับสนุนการวางแผน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานขององค์กรบนพื้นฐานของข้อมูล
  4. บูรณาการฐานข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันการค้าระหว่างประเทศของไทยด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
  5. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

เป้าหมาย

  1. เป็นองค์กรที่มีการให้บริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัลที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน
  2. เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการค้าระหว่างประเทศบนพื้นฐานข้อมูล
  3. บุคลากรกรมมีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ

ค่านิยม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

บริการทันสมัย ใส่ใจประชาชน ขับเคลื่อนการค้าสู่สากลบนพื้นฐานข้อมูล

thThai