ประกาศขยายวันรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัคร ผู้รับจ้างเหมาบริการฯ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการ” จำนวน 2 อัตรา

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ตำแหน่ง
1. เจ้าหน้าที่ดาเนินงานโครงการสินค้าไลฟ์สไตล์ 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ดาเนินงานโครงการสินค้าแฟชั่น 1 อัตรา
จำนวน
2 อัตรา
รายละเอียดของงาน
ประเภทของงาน
ผู้รับจ้างเหมาบริการฯ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เงินเดือน
– บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 เจ้าหน้าที่ดาเนินงานโครงการสินค้าไลฟ์สไตล์ 1 อัตรา ได้แก่
1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
2) มีความรู้ความสามารถด้านงานบริหารงานทั่วไป เช่น
– สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า
– บริการตอบข้อสอบถามทางการค้า และโครงการ/กิจกรรม ที่สำนักฯ เป็นผู้ดำเนินการต่อบุคคลทั่วไป
– จัดทำหนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
4) มีทักษะในการติดต่อประสานงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับลักษณะงานและองค์กรได้เป็นอย่างดี

1.2 เจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการสินค้าแฟชั่น 1 อัตรา ได้แก่
1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยเน้นสาขาวิชาด้านนิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
2) มีความรู้ความสามารถด้านงานบริหารงานทั่วไป เช่น
– ประสานงานและสนับสนุนงานด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการ/สัมมนาต่างๆของกรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ให้ข้อมูลและตอบข้อสอบถามแก่ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ ที่กรมจัดขึ้น
– จัดทำหนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้อย่างดีในการปฏิบัติงาน
4) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
5) มีทักษะในการติดต่อประสานงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับลักษณะงานและองค์กรได้เป็นอย่างดี

2. คุณสมบัติทั่วไป ประกอบด้วย
1) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
2) มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
3) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่เป็นผู้ได้กระทำการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต
4) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5) ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย
6) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากทั้งภาครัฐและเอกชน
7) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
8) ต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
9) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนรำยชื่อแล้วหรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
เอกสารประกอบการสมัคร
• รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
• สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
• สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองจบการศึกษา ต้นฉบับ
• สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
วันที่เปิดรับสมัคร
23 เมษายน 2024
วันที่ปิดรับสมัคร
30 เมษายน 2024
วิธีการรับสมัคร
กรอบใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร
จัดส่งด้วยตนเอง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
สำนัก/สถาบัน
ชั้น อาคาร
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
1 พฤษภาคม 2024
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์
อื่นๆ

สมัครงาน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
2. กรอกรายละเอียดตามรายการในเอกสารแนบ และอัปโหลดเพื่อส่งใบสมัคร

ฟอร์มสมัครงาน
ขนาดอัพโหลดสูงสุด: 516MB

thThai