รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี2562(DITP)

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/614043/614043.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai