การค้าระหว่างกว่างซีกับประเทศกลุ่มอาเซียนในช่วง 4 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว

การค้าระหว่างกว่างซีกับประเทศกลุ่มอาเซียนในช่วง 4 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว

การค้าระหว่างกว่างซีกับประเทศกลุ่มอาเซียนในช่วง 4 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศุลกากรหนานหนิง เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประกาศว่า ช่วง 4 เดือนแรก การค้าต่างประเทศของเขตฯ กว่างซีจ้วง มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าการค้านำเข้าและส่งออก 222,580 ล้านหยวน เติบโต 57.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกกับประเทศกลุ่มอาเซียนอยู่ที่ 104,910 ล้านหยวน เติบโต 123% คิดเป็นสัดส่วน 47% ของมูลค้าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของเขตฯ กว่างซีจ้วง

คู่ค้าที่สำคัญมี เวีนดนาม ไทย อาหรับ แอฟริกา ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มูลค่าการนำเข้าและส่งออกกับประเทศดังกล่าวในช่วง 4 เดือนแรกมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด เช่น มูลค่าการนำเข้าและส่งออกกับเวียดนามเติบโต 139% ไทยเติบโต 196% อาหรับ 400% แอฟริกา 400% เป็นต้น

นับแต่ประเทศจีนดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ใน “โรคติดเชื้อกลุ่ม B ที่บริหารจัดการในระดับโรคติดเชื่อกลุ่ม B” ทำให้ด่านชายแดนทุกด่านในเขตฯ กว่างซีจ้วงฟื้นฟูการค้าสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะตัวเลขการค้าชายแดนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ช่วง 4 เดือนแรก มูลค่าการค้าชายแดนในรูปแบบมูลค่าน้อยอยู่ที่ 25,220 ล้านหยวน เติบโต 110.9% มูลค่าการค้าระหว่างตลาดชาวชายแดนอยู่ที่ 25,220 ล้านหยวน เติบโต 423.2%

เมืองของเขตฯ กว่างซีจ้วงที่มีมูลค่านำเข้าส่งออกอยู่เป็น 3 อันดับแรกคือ เมืองฉงจั่ว เมืองหนานหนิง และเมืองฝางเฉิงก่าง มูลค่าการค้าของเมือง 3 แห่งดังกล่าวมีการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญ

สำนักงานศุลกากรวิเคราะห์ว่า การเติบโตอย่างรวดเร็วของการค้าต่างประเทศของเขตฯ กว่างซีจ้วงได้รับผลประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ช่วง 4 เดือนแรก การค้าระหว่างเขตฯ กว่างซีจ้วงกับประเทศ RCEP อยู่ที่ 119,210 ล้านหยวน เติบโต 107.9% ขับเคลื่อนให้การค้าต่างประเทศของเขตฯ กว่างซีจ้วงเติบโตเป็น 43.7% สินค้าที่มีการนำเข้าส่งออกที่เติบโตสูงคือ เครื่องจักร วัสดุก่อสร้าง วัตถุดิบเคมี เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้าสิ่งทอ ผลไม้สด ฯลฯ

กรมพาณิชย์ของเขตกว่างซีจ้วง ให้ข้อมูลว่า ต่อไป เขตฯ กว่างซีจ้วง จะเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้าต่างประเทศของเขตฯ กว่างซี จัดหาแหล่งสินค้าในต่างประเทศ ส่งเสริมเพิ่มจำนวนสินค้าที่นำเข้าและส่งออกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเพิ่มประเภทสินค้านำเข้าและมูลค่ามากขึ้น  ขณะเดียวกัน จะยกระดับบริการด้านการผ่านพิธีศุลกากร รองรับสินค้าส่งออกและนำเข้าให้ผ่านด่านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ เขตฯ กว่างซีจ้วง ยังสร้าง “E-commerce ข้ามพรมแดน + เขตอุตสาหกรรม” เพื่อส่งเสริมการค้า E-commerce ข้ามพรมแดนพัฒนาไปด้วยรูปแบบสร้างสรรค์ รวมถึงกระตุ้นให้การนำเข้าส่งออกพัฒนาได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ความเห็นสคต. เขตฯ กว่างซีจ้วงในฐานะที่เป็นเขตปกครองตนเอง ซึ่งเทียบเท่ากับมณฑล การค้าต่างประเทศยังมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะปัจจุบัน รัฐบาลจีนกลางให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเขตฯ กว่างซีจ้วงมากขึ้น เน้น “ช่องทางหนานหนิง”  รวมถึงเขตฯ กว่างซีจ้ว งมีความได้เปรียบทำเลที่ตั้งที่ติดกับประเทศอาเซียนทั้งทางบกและทางทะเล มีด่านสากลหลายแห่งที่มีความพร้อมในการนำเข้าส่งออกสินค้าต่างประเทศ เช่น ท่าเรือชินโจว ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือเป๋ยไห่ ด่าน โหย่วอี้กวน ด่านรถไฟผิงเสียง ด่านตงซิง ด่านสุยโข่ว ด่านหลงปัง ท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีเมืองหนานหนิง ท่าอากาศยานนานาชาติเหลี่ยงเจียงเมืองกุ้ยหลิน เป็นต้น ระยะเวลาการขนส่งสินค้าจากประเทศอาเซียนมายังจีนสั้น เช่น การขนส่งสินค้าจากไทยผ่านท่าเรือชินโจว 4-5 วัน  การขนส่งสินค้าจากไทยผ่านด่านโหย่วอี้กวนประมาณ 2-3 วัน การขนส่งจากไทยผ่านทางอากาศ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ เขตฯ กว่างซีจ้วงจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการขนส่งสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนแล้วกระจายไปยังตลาดอื่นๆ ของจีน โดยเฉพาะช่วยลดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายการขนส่ง ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์ส่งสินค้าเข้าตลาดจีนผ่านช่องทางในเขตฯ กว่างซีจ้วงที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเดิม สามารถติดต่อสคต.หนาน หนิงทาง Email: thaitcnanning@ditp.go.th

http://www.gx.chinanews.com.cn/cj/2023-05-13/detail-ihcphmup3086717.shtml

https://mp.weixin.qq.com/s/IdEOZ_f9kAeglmn76WAfgw

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

thThai