ไตรมาสแรก ปี 2566 ภาคบริการมณฑลฝูเจี้ยนฟื้นตัว สวนทางกับภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวลดลง

ช่วงต้นปีที่ผ่านมา คณะกรรมการพรรคและรัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึก สร้างการผลลัพธ์ที่ดีทางการแข่งขัน ดำเนินนโยบายขยายเศรษฐกิจไปยังทิศทางที่ดีขึ้น ในช่วงต้นปี 2566 เศรษฐกิจมณฑลเริ่มค่อยๆ ก้าวออกจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด การเติบโตทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ กลับมาดีขึ้น ปัจจัยบวกค่อย ๆ เพิ่มขึ้นและการดําเนินงานทางเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มต้นอย่างราบรื่น

 

ไตรมาสแรกของปี 2566 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของมณฑลฝูเจี้ยน 1.206 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 20,300 ล้านหยวน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 YoY อนึ่ง GDP ของแต่ละเมืองในมณฑลฝูเจี้ยนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 มีดังนี้

หน่วย : ล้านหยวน
ลำดับ
เมือง
GDP ไตรมาสแรกของปี 2565
GDP ไตรมาสแรกของปี 2566
อัตราการขยายตัว (%)
1
ฝูโจว
247,479
256,507
3.65
2
เฉวียนโจว
259,691
254,302
-2.08
3
เซี่ยเหมิน
178,698
182,507
2.13
4
จางโจว
127,772
134,014
4.89
5
หลงเหยียน
82,875
83,118
0.29
6
หนิงเต๋อ
74,828
82,949
10.85
7
ผู่เถียน
88,312
82,343
-6.76
8
ซานหมิง
78,856
79,347
0.62
9
หนานผิง
47,409
49,095
3.56
ที่มา : baijiahao

มณฑลฝูเจี้ยนมีการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมภาคบริการมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน มีมูลค่า 627,474 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 YoY คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52 ของ GDP สวนทางกับ การขยายตัวภาคอุตสาหกรรมของมณฑลที่ลดลง ผลจากตลาดมีความต้องการสินค้าลดลง โดยลดลงร้อยละ 2.7 YoY คิดเป็นมูลค่า 528,756 ล้านหยวน ในขณะที่อุตสาหกรรมที่ยังคงมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 YoY อุตสาหกรรมวัตถุดิบเคมี และการผลิตสารเคมี อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.6 YoY อุตสาหกรรมการหลอมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก่ อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 YoY และอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 YoY

ตารางแสดง GDP ในไตรมาสแรกของปี 2566

หน่วย : ล้านหยวน
มูลค่า
อัตราการขยายตัว (YoY)
GDP รวม
1.206 ล้าน
1.7
ภาคการเกษตร
49,956
4.1
ภาคอุตสาหกรรม
528,756
-2.7
ภาคบริการ
627,474
5.5
เช่น : อุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่ง
141,205
3.5
        อุตสาหกรรมการคมนาคม คลังสินค้า  และไปรษณีย์
43,983
4.1
        อุตสาหกรรมที่พักและร้านอาหาร
17,518
8.1
        อุตสาหกรรมการเงิน
106,210
11.0
        อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
73,004
-1.1
ที่มา : fujian.gov.cn

การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวมของมณฑลอยู่ที่ 479,249 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 YoY และอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับช่วง 2 เดือนก่อนหน้า มูลค่าการส่งออก 287,463 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 YoY และมูลค่าการนำเข้า 191,787 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 YoY ในส่วนของการนำเข้าและส่งออกของรัฐวิสาหกิจเอกชนมีมูลค่า 284,110 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 YoY

 

รายได้ (Per capita disposable income) ของประชาชนยังคงเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนในมณฑลฝูเจี้ยนอยู่ที่ 13,054 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 YoY แบ่งเป็นรายได้เฉลี่ยต่อหัวของชาวเมืองอยู่ที่ 16,870 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 YoY และรายได้เฉลี่ยของผู้คนในเขตชนบทอยู่ที่ 6,567 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 YoY  ในด้านดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของมณฑลฝูเจี้ยนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย เป็นร้อยละ 1.3 YoY ทั้งนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคลดลงจากช่วงสองเดือนก่อนหน้าร้อยละ 0.3 ด้วยนโยบายส่งเสริมการบริโภค บวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเบาบางลง ส่งผลให้การบริโภคในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง การค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภครวม 571,043 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 YoY รายได้ของร้านอาหารและภัตตาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 YoY

 

      ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : หลังจากจีนเปิดประเทศในเดือนมกราคม ที่ผ่านมา และสถานการณ์โควิดผ่อนคลายทำให้ ภาครัฐระดับมณฑลเร่งระดมสรรพกำลังกระตุ้นเศรษฐกิจภายในตามนโยบายของรัฐบาลกลางอย่างเต็มกำลัง เร่งกระตุ้นการใช้จ่าย การบริโภคภายใน การท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้ตัวเลขในไตรมาสแรกของปี ภาคบริการเป็นบวกอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้ชัดเจนจากช่วงวันหยุดเทศกาลของจีนอย่าง วันตรุษจีน เช้งเม้ง วันแรงงาน เป็นต้น ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนด้วยกันไหลเข้ามายังฝูเจี้ยนเป็นหลัก 1.108 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8 YoY สามารถสร้างเม็ดเงินถึง 132,280 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.9 YoY  ในขณะที่ การใช้บริการร้านอาหาร อาหารเดลิเวรี่ต่างๆ ในจีนก็เริ่มฟื้นตัวและมีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิแห่งชาติจีน ระบุว่า ในไตรมาสแรกของปี 2566 ยอดขายของร้านอาหารและภัตตาคารคิดเป็นมูลค่า 1.21 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 YoY  ในส่วนของตัวเลขภาคการผลิตอุตสาหกรรม ยังคงติดลบ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเมืองที่เป็นโรงงานผู้ผลิตหลักของมณฑลอย่างเมืองเฉวียนโจว ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานอาหาร ขนม และอุตสาหกรรมเบาอย่างเสื้อผ้า รองเท้า การขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากความต้องการตลาดผู้บริโภคยังไม่ฟื้นฟูเต็มที่ อย่างไรก็ดี ตัวเลขรายได้ที่เพิ่มขึ้น และตัวเลขค้าปลีกยังคงเป็นบวก จะเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจของมณฑลน่าจะยังเป็นไปได้ในทิศทางแนวโน้มเป็นบวก  สอดคล้องกับรัฐบาลกลางคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ 5 ทั้งนี้ ในปี 2566 นโยบายเศรษฐกิจจีนจะให้ความสำคัญกับการกระตุ้นการบริโภคภายใน และกรณีความตรึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งฝูเจี้ยนอยู่ในเส้นทางของ BRI เส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 จะเป็นฟันเฟืองที่รัฐบาลกลางจีนจับตามองและให้ความสำคัญต่อการผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจของทั้งประเทศ

                       ที่มา:

http://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/jjyxqk/202304/t20230428_6160867.htm

http://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/shxfpls/202304/t20230428_6160874.htm

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1765243452354238882&wfr=spider&for=pc

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

12 พฤษภาคม 2566

 

thThai