จับตาอุตสาหกรรมบริการเมืองชิงต่าว ไตรมาสแรกของปี 2023 ฟื้นตัวอย่างมีชีวิตชีวา

ไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2023 อุตสาหกรรมบริการมีบทบาทและกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองชิงต่าว โดยในช่วงไตรมาสแรกปี ค.ศ. 2023 พบว่าอุตสาหกรรมบริการของเมืองชิงต่าวมีมูลค่าเพิ่ม 235,786 ล้านหยวน หรือประมาณ 1.18 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 (YoY) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของเมืองชิงต่าว ซึ่งมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองถึงร้อยละ 71.4

ตัวแทนของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปเทศบาลเมืองชิงต่าว แสดงความเห็นว่า ตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 2023 เป็นต้นมา เมืองชิงต่าวมีการเติบโตอย่างมั่นคง มีการจ้างงานที่มีเสถียรภาพ ราคาสินค้ามีความมั่นคง มาตรการและนโยบายทางเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมบริการมีชีวิตชีวาอย่างต่อเนื่อง และภาพรวมของอุตสาหกรรมฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2023 ผลดำเนินงานของอุตสาหกรรมบริการสารสนเทศ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 (YoY) ด้านผลประกอบการของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 (YoY) อุตสาหกรรมบริการมีการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง การผลิตและการดำเนินงานฟื้นตัว และคาดว่าตลาดจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังพบว่าอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่ของเมืองชิงต่าวก็ยังมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเร่งเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอย่างเต็มที่ ในขณะที่บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 114.8 (YoY) อินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้องขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.8 (YoY) และบริการเทคโนโลยี Internet of Things และระบบสารสนเทศ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.6 (YoY) ตามลำดับ เช่นเดียวกับ อุตสาหกรรมการพัฒนางานวิจัยและทดลอง ก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 (YoY) และอุตสาหกรรมธุรกิจบริการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 (YoY)

สำหรับด้านอุตสาหกรรมบริการในชีวิตประจำวัน มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว กลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการของเมืองในไตรมาสแรกของปีนี้ โดยนับตั้งแต่ต้นปี ค.ศ.​2023 เป็นต้นมา พบว่าผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID – 19 ที่คลี่คลายลง ประกอบกับผลจากนโยบายสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงเริ่มได้เห็นผลชัดเจนมากขึ้น ส่งผลให้การผลิตและการบริโภคฟื้นตัว ความต้องการด้านบริการและสันทนาการในชีวิตประจำวันเริ่มถูกปลดปล่อยอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมบริการของเมืองจึงกลับมาฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2023 อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ได้แก่ อุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่ง ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 (YoY) อุตสาหกรรมที่พักและร้านอาหาร ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 (YoY) อุตสาหกรรมบริการประชาชนขนาดใหญ่รายได้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 (YoY) อุตสาหกรรมบริการอื่นๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.9 (YoY) ขณะที่ รายได้จากอุตสาหกรรมสันทนาการ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.2 (YoY) รายได้อุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 (YoY) และรายได้ด้านบริการการศึกษา ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 (YoY) ตามลำดับ

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ฟื้นตัว การขนส่งและการเดินทางของประชากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและคมนาคมต่างขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาสแรกนี้ พบว่าเมืองชิงต่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทางอากาศจำนวน 3.93 ล้านครั้ง ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.2 (YoY) ทางรถไฟจำนวน 5.34 ล้านครั้ง ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.0 (YoY) ทางน้ำจำนวน 240,000 ครั้ง ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 243.3 (YoY) ส่วนบริการด้านไปรษณีย์ มีมูลค่า 2,310 ล้านหยวน หรือประมาณ 11,550 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 (YoY) (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน เท่ากับ 5 บาท)

สำหรับด้านการลงทุน พบว่า โครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ เมืองชิงต่าวมีโครงการที่สำคัญในด้านอุตสาหกรรมบริการจำนวน 105 รายการ โดยในที่นี้มี 98 รายการเริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้วถึงร้อยละ 93 และมีเม็ดเงินลงทุน 10,140 ล้านหยวน หรือประมาณ 50,700 ล้านบาท

ขณะที่ด้านบริการออฟไลน์ก็พบว่ามีกิจกรรมที่ส่งเสริมภาคบริการมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสแรกนี้ จากการสำรวจการดำเนินงานของอุตสาหกรรมบริการขนาดใหญ่ พบว่าบริษัทต่างมีความเชื่อมั่นในภาคบริการและคาดว่าจะมีทิศทางที่ดี โดยร้อยละ 94 ของบริษัทที่ทำการสำรวจต่างคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมบริการของเมืองจะมีทิศทางที่ดีและเติบโตได้อย่างปกติ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญภาคบริการแสดงความเห็นว่า อุตสาหกรรมภาคบริการของเมืองชิงต่าวมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในระยะยาว ขณะที่อุตสาหกรรมบริการโดยภาพรวมของจีนจะยังคงเติบโต สามารถรักษาเสถียรภาพและขยายตัวเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย

อุตสาหกรรมบริการถือเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองชิงต่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสแรกของปีนี้ ที่พบสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภาคบริการการขนส่ง การค้าปลีก การท่องเที่ยว และสันทนาการต่างๆ และยังเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเข้ามาขยายตลาดสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคจีนตอนบนของประเทศ เนื่องจากเมืองชิงต่าวถือเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ที่มั่นคง รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน ส่งเสริมการบริโภค อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ตอบสนองนโยบายความตกลง RCEP ที่เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเข้ามาขยายตลาดส่งออกสินค้าและบริการผ่านตลาดตอนบนของจีน โดยผู้ประกอบการไทยสามารถพิจารณาขยายธุรกิจบริการการค้า e-Commerce ธุรกิจบริการร้านอาหารไทย ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ หรือธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีก ด้วยการแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรหรือบริษัทผู้ให้บริการ หรือผู้ประกอบการจีน เพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจบริการได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น ซึ่งธุรกิจบริการต่างๆ เหล่านี้ก็สามารถดำเนินการควบคู่กับการขยายตลาดส่งออกสินค้าไทย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากผู้ประกอบการไทยสามารถเริ่มต้นธุรกิจบริการควบคู่ไปกับการขยายการส่งออกสินค้าไทยที่เป็นที่ต้องการในตลาดชิงต่าวควบคู่กันไป ก็จะทำให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดชิงต่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีโอกาสในการเติบโตและขยายตัวไปพร้อมๆ กับภาคบริการของเมืองชิงต่าวในอนาคตได้อย่างแน่นอน

แหล่งที่มา: https://news.qingdaonews.com/qingdao/2023-05/02/content_23438786.htm

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว

thThai