ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายงานความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนของกระทรวงพาณิชย์ประจำเดือนมีนาคม 2563

thThai