ทิศทางกระทรวงพาณิชย์ ปี 2564 และการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)

thThai