ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2565 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

thThai