การประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตของ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ของกรมตามอาคาร

thThai