โครงสร้างการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/824275/824275.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai