ประกาศเจตจำนงสุจริต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/794117/794117.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai