ภาพบรรยากาศอธิบดีได้เข้าร่วม โครงการ “การสร้าง Growth Mindset เป็นวัฒนธรรมองค์กรของกรม”

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/780419/780419.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai