รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/774032/774032.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai