โครงสร้างกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/754281/754281.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai