การมอบนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/732641/732641.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai