พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/732443/732443.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai