ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/732439/732439.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai