รัฐบาลอาร์เจนตินาเตรียมลดภาษีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ยางรถยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

รัฐบาลอาร์เจนตินาเตรียมลดภาษีนำเข้าตู้เย็นและเครื่อง ซักผ้าจากร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 20 สำหรับยางรถยนต์ จากร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 16 และปัจจัยการผลิตพลาสติก หลักจากร้อยละ 12.6 เป็นร้อยละ 6 นอกจากนี้ยังมีการ เตรียมลดภาษีสำหรับปุ๋ยและยากำจัดวัชพืชหลายชนิดวัตถุประสงค์คือเพื่อให้การลดภาษีมีผลกระทบเชิงบวก ต่อราคาในตลาดท้องถิ่นในอาร์เจนตินาเพื่อให้ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

รัฐบาลอาร์เจนตินาจึงได้กำหนดการลดอัตราภาษีนำเข้าสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจภายในอาร์เจนตินา ซึ่งจะมีอัตราภาษีใหม่โดยจะส่งผลให้ราคาสินค้าภายในอาร์เจนตินาลดลงและจะทำให้มีการ แข่งขันภายในตลาดท้องถิ่นมากขึ้น ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ใช้สำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านในอาร์เจนตินาที่ได้รับการสนับสนุนจากการลดต้นทุนการนำเข้าของรัฐบาลอาร์เจนตินา ได้แก่ ตู้เย็นและเครื่องซักผ้า โดยเปลี่ยนจากภาษีร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 20 ซึ่งช่วยลดต้นทุนลงกว่าร้อยละ 15 วิธีการนี้ ตู้เย็นและเครื่องซักผ้าจะมีอัตราภาษีนำเข้าเดียวกันกับประเทศสมาชิก Mercosur อื่นๆ อีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ บริโภคขั้นสุดท้ายสามารถจ่ายผลิตภัณฑ์สินค้าได้ในราคาที่ถูกลง ในทำนองเดียวกันการลดอัตราภาษีสำหรับ ยางรถบรรทุกและรถบัสเป็นอีกปัจจัยสำคัญสำหรับการบริการด้านโลจิสติกส์ การจัดจำหน่ายและส่งออกสินค้า และการขนส่งสาธารณะทั้งระยะทางใกล้และไกล การลดต้นทุนการนำเข้ายางรถบรรทุกและรถบัสจากร้อยละ 35 เหลือเพียงร้อยละ 16 จากมาตรการดังกล่าวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านราคาผลิตภัณฑ์สินค้าให้ กับบริษัทขนส่งสินค้าและบริษัทขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคชาวอาร์เจนตินาสามารถจ่ายค่า ผลิตภัณฑ์สินค้าได้ในราคาที่ถูกลง

 

บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทย

ด้านเครื่องซักผ้า ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับอาร์เจนตินาในด้านชิ้นส่วนสำหรับ การผลิตเครื่องซักผ้า โดยอาร์เจนตินานำเข้าสินค้าชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องซักผ้าจากทั่วโลกราว 7.2 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2567 (เดือนมกราคม-เมษายน) ประเทศที่อาร์เจนตินานำเข้าสินค้าชิ้นส่วนสำหรับการผลิต เครื่องซักผ้ามากที่สุดได้แก่ (1) โคลอมเบีย ร้อยละ 35 และ (2) จีน ร้อยละ 32 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 5 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3 ส่วนภาษีนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องซักผ้าอยู่ที่ร้อยละ 14 – 16

ด้านยางเติมลมสำหรับรถโดยสารและรถบรรทุก ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับ อาร์เจนตินาในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และยางเติมลม  โดยอาร์เจนตินานำเข้าสินค้ายางเติมลมสำหรับรถโดยสาร และรถบรรทุกจากทั่วโลกราว 44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2567 (เดือนมกราคม-เมษายน) ประเทศที่อาร์เจนตินา นำเข้าผลิตภัณฑ์ยางเติมลมมากที่สุด ได้แก่ (1) บราซิล ร้อยละ 54 และ (2) จีน ร้อยละ 27 ประเทศไทยอยู่อันดับ ที่ 12 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.3 ส่วนภาษีนำเข้ายางเติมลมสำหรับรถโดยสารและรถบรรทุกอยู่ที่ร้อยละ 16

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑ์สินค้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในอาร์เจนตินา รัฐบาลอาร์เจนตินาจึงต้อง ดำเนินมาตรการบางอย่างรวมถึงการลดต้นทุนและทำให้กระบวนการนำเข้ามีความยืดหยุ่นมากขึ้น ตามแผน ดำเนินการของหน่วยงานระดับชาติอาร์เจนตินาจึงได้ดำเนินการที่จะลดอัตราภาษีนำเข้าสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้า บางประเภทเพื่อให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์สินค้าสู่อาร์เจนตินาสามารถทำได้ง่ายขึ้นและมีความหลากหลาย รวมถึง เป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้าของผลิตภัณฑ์สินค้าภายในตลาดท้องถิ่นอาร์เจนตินามากขึ้น สินค้า ที่เตรียมลดอัตราภาษีนำเข้า ได้แก่ (1) ยางรถขนาดใหญ่ (2) ตู้เย็น (3) เครื่องซักผ้า (4) พลาสติกบางชนิด (5) ปุ๋ย และ (6) ยากำจัดวัชพืชบางชนิด การเตรียมลดอัตราภาษีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สินค้าในอาร์เจนตินามีความสำคัญ ทั้งสำหรับสินค้าอุปโภคและบริโภคจำนวนมาก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ตลอดจนปัจจัยการผลิตพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมและส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับธุรกิจภาคการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่อาร์เจนตินเป็นผู้ส่งออก หลัก

ในด้านเครื่องซักผ้าและตู้เย็น ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกชิ้นส่วนและส่วนประกอบเครื่องซักผ้าและตู้เย็นให้กับ ผู้ผลิตในท้องถิ่นในอาร์เจนตินามาโดยตลอด เนื่องจากอัตราภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีอัตราสูงเป็นนโยบาย จากรัฐบาลชุดก่อนของนาย Alberto Fernandez อดีตประธานาธิบดีแห่งอาร์เจนตินา เพื่อส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าและตู้เย็นในอาร์เจนตินา แต่ด้วยมาตรการลดอัตราภาษีนำเข้าและมาตรการอื่นๆ ที่อาจจะ ตามมาทีหลังประเทศไทยจึงต้องให้ความใส่ใจที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปยังอาร์เจนตินาโดยเฉพาะ ในส่วนของเครื่องซักผ้า ในช่วงปี 2567 (มกราคม-เมษายน) อาร์เจนตินามีการนำเข้าเครื่องซักผ้าสำเร็จรูปจาก ทั่วโลกเป็นมูลค่ารวมกว่า 0.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งประเทศที่อาร์เจนตินานำเข้าเครื่องซักผ้ามากที่สุดได้แก่   (1) บราซิล ร้อยละ 39 และ (2) จีน ร้อยละ 36 ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 5 มีการนำเข้ามากถึงร้อยละ 5 ด้วย ความมุ่งมั่นของบริษัทผู้ส่งออกของไทยสินค้าจากประเทศไทยจึงมีศักยภาพมากเพียงพอที่จะได้รับ ส่วนแบ่งทางการตลาดในอาร์เจนตินาทั้งในด้านชิ้นส่วนสำหรับภาคอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุตสาหกรรมยานยนต์  อุตสาหกรรมภาคการเกษตร และอื่นๆ ดังนั้นนักธุรกิจไทยจึงควรคว้าประโยชน์จากการ เตรียมลดอัตราภาษีในการนำเข้าของอาร์เจนตินา เพื่อที่สินค้าจากไทยจะมีโอกาสในการส่งออกไปยังอาร์เจนตินา มากขึ้น

 

 

 

 

ที่มา: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-reduce-los-aranceles-de-heladeras-lavarropas-neumaticos-insumos-plasticos/ – “The Government reduces tariffs on refrigerators, washing machines, tires, plastic supplies, fertilizers and herbicides”, by Government of Argentina website, May 13th 2024.

————————————————————————————————————————————

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

thThai