เวียดนาม-เดนมาร์กร่วมมือกันเพื่อการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2567 นาย Jacob Jensen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหาร เกษตรและการประมงของเดนมาร์ก (The Danish Minister for Food, Agriculture and Fisheries) ได้นำคณะผู้แทนระดับสูงเยือนและปฏิบัติงานที่เวียดนาม ร่วมกับกลุ่มเกษตรและผู้ประกอบการด้านอาหารของเดนมาร์กที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ความรู้ด้านความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสีเขียว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การเจรจาในการวางนโยบายกับทางรัฐบาลเวียดนามโดยให้ความสำคัญไปที่ภาคการผลิตอาหารที่มีความยั่งยืน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทาน

นาย Jacob Jensen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหาร เกษตรและการประมงของเดนมาร์กกล่าวว่า เวียดนามและเดนมาร์กมีความร่วมมือทวิภาคีในระยะยาวและมีความใกล้ชิดในด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยตั้งแต่ปี 2560 ความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองประเทศได้มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยด้านอาหารและการผลิตอาหารปศุสัตว์ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์สีเขียวที่ตกลงกันในเดือนพฤศจิกายน ปี 2566 โดยนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ อีกทั้งทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสีเขียวและการเติบโตสีเขียว เพื่อที่จะสนับสนุนเวียดนามในการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวและส่งเสริมเป้าหมายของเวียดนามที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

โครงการความร่วมมือยุทธศาสตร์ด้านอาหาร (Strategic Sector Cooperation: SSC) ระหว่างเวียดนามและเดนมาร์กได้ดำเนินการโดยหน่วยงานด้านสัตวแพทย์และอาหาร (Danish Veterinary and Food Administration: DVFA) และกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม (Ministry of Agriculture and Rural Development: MARD) โดยในโครงการกำหนดแผนดำเนินการระยะที่ 1 ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารปศุสัตว์ของเวียดนามโดยการเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและปรับปรุงกรอบกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ยาสัตว์มากขึ้น ในระยะที่ 2 เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนเมษายน 2567 มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความรู้ในขั้นตอนการต่างๆ ของห่วงโซ่อาหารตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงปลายน้ำไปยังผู้บริโภค เช่น การจัดการการดื้อยาในสัตว์ (AMR) การควบคุมอาหารปศุสัตว์ การตรวจสอบย้อนกลับ และการเรียกคืนอาหารที่ไม่ปลอดภัย

ในการเยือนครั้งนี้ นาย Jacob Jensen รัฐมนตรีของเดนมาร์ก ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ
นาย Le Minh Hoan รัฐมนตรี MARD เพื่อขยายโครงการความร่วมมือดังกล่าว โดยในอนาคต โครงการนี้มีแผนที่จะเน้นไปที่การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสีเขียวในด้านการเกษตรและการผลิตอาหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น
มากขึ้น

นาย Jensen ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสีเขียวของเดนมาร์กในการผลิตอาหารที่ยั่งยืนได้นำไปสู่การพัฒนาวิธีการและแนวทางต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้า ลดการใช้น้ำและพลังงานด้วย โดยหวังว่าเดนมาร์กจะมีโอกาสแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความร่วมมือเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการเวียดนาม

 

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

ความร่วมมือระหว่างเวียดนามและเดนมาร์ก ในการพัฒนาการเติบโตสีเขียวเป็นความร่วมมือที่สำคัญในทางเศรษฐกิจ
ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมพลังงานของเวียดนามเป็นอย่างมาก การที่ผู้ประกอบการเดนมาร์กสนใจที่จะแสวงหาการขยายธุรกิจและการผลิตในเวียดนามมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมุ่งเน้นที่การผลิต การแปรรูป การขนส่งและโลจิสติกส์เป็นหลัก เวียดนามจะได้รับทั้งการลงทุนและถ่ายทอดองค์ความรู้จากเดนมาร์กตลอดจนได้รับการส่งเสริมในด้านเทคโนโลยีและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสีเขียว ซึ่งมีบริษัทของเดนมาร์กและสถาบันวิจัยของเวียดนามที่ได้ร่วมมือกันเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยและประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืนในเวียดนาม โดยมีฟาร์มเลี้ยงปลาสวายในจังหวัด Tien Giang และโรงงานอาหารสัตว์น้ำในจังหวัด Ben Tre ที่อยู่ในภาคใต้ของเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ความนิยมของ Green Economy และการพัฒนาที่ยังยื่นเป็นสี่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกประเทศ เวียดนามยังต้องปรับตัวในการวางนโยบายภายในประเทศที่เป็นแนวทางหลัก ซึ่งอาจมีแนวทางเสริมและช่วยเร่งในการปรับตัวและพัฒนาได้ด้วยการทำความร่วมมือกับประเทศที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนบทเรียนและวิธีการในการปรับตัวของประเทศต่อไป

thThai