อินเดียก้าวขึ้นเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านบริการของโลก

“อินเดียมีมูลค่าส่งออกบริการทั่วโลกเติบโตกว่า 2 เท่า ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา โดยมี GCCs เป็นหน่วยธุรกิจที่ขับเคลื่อนและสร้างรายได้ให้บริษัท”
.
ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา ส่วนแบ่งของอินเดียในการส่งออกบริการทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า โดยมี Global Capability Centres (GCCs) ซึ่งถือเป็นหน่วยงานสาขาหรือเป็นศูนย์ปฏิบัติการของบริษัทขนาดใหญ่ที่มาจัดตั้งเพื่อดำเนินกิจการในพื้นที่นั้นๆ เป็นตัวขับเคลื่อนในการขยายกิจการและสร้างรายได้ให้กับทางบริษัท ซึ่งหน้าที่หลักของ GCCs ในการขับเคลื่อนธุรกิจรวมไปถึงงานด้าน IT การจัดหาทรัพยากรบุคคล การเงิน และการวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้ รายได้ที่เกิดจากหน่วยงาน GCC ในอินเดียเติบโตถึงเกือบ 4 เท่า ที่ระดับ CAGR 11.4% ในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา หรือ 46 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีงบประมาณ 2023 โดยจำนวนหน่วยงาน GCCs เพิ่มขึ้นจาก 700 แห่งเป็น 1,580 แห่ง ในช่วงเวลาเดียวกัน และก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 1.7 ล้านคน
ทั้งนี้ ในภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการอินเดีย พบว่ามีมูลค่าการส่งออก 340 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 ซึ่งนับเป็นส่วนแบ่งการส่งออกการบริการทั่วโลกถึง 4.6% มี CAGR เติบโตที่ระดับ 11% จากปี 2005 ทำให้แซงหน้าการเติบโตของการส่งออกสินค้า ทั้งนี้ พบว่าการบริการด้านคอมพิวเตอร์เป็นหมวดธุรกิจที่โดดเด่นและคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการส่งออกบริการอินเดีย นอกจากนี้ การให้การบริการด้านคำปรึกษาที่เป็นข้อมูลเชิงลึกเป็นหมวดธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุด และคาดการณ์ว่าการให้บริการในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและจะเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์ที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจอินเดีย อาทิ ภาคการค้าและภาคอสังหาริมทรัพย์
.
ตัวอย่างบริษัทที่มี GCCs ในอินเดีย อาทิ Amazon: มี GCCs 3 แห่ง ในอินเดีย ที่ Bengaluru, Hyderabad, และ Chennai /Google: มี GCCs 2 แห่ง ในอินเดีย ที่ Bengaluru และ Hyderabad /Microsoft: มี GCCs 3 แห่ง ในอินเดีย ที่ Bengaluru, Hyderabad, และ Noida / IBM: มี GCCs 6 แห่ง ในอินเดีย ที่ Bengaluru, Gurugram, Noida, Pune, Kolkata, และ Hyderabad ส่วนบริษัทไทยที่มี GCCs ในอินเดีย อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์, PTT Global Chemical (PTTGC) ,Minor Group, SCG เป็นต้น
.
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. การเติบโตของ GCCs เป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจอินเดีย โดยเฉพาะด้านการขยายกิจการและสร้างรายได้ ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกไทยที่มีความพร้อมอาจพิจารณากลยุทธ์การจัดตั้งหน่วยงาน GCC ในพื้นที่ เพื่อให้บริษัทไทยเข้าถึงลูกค้ารายใหม่ สร้างเครือข่าย และสามารถให้บริการและขยายธุรกิจในตลาดนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะธุรกิจบริการมีมูลค่าสูง เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษา และธุรกิจบริการด้านการค้าและอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยรัฐบาลอินเดียมีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงาน GCCs ซึ่งรวมถึงการลดหย่อนภาษีและสิทธิพิเศษด้านอื่นๆ
.
2. มูลค่าการส่งออกบริการอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 18 ปีที่ผ่านมา เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาดอินเดียมีศักยภาพในการเติบโตที่ยั่งยืนและน่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ในการขยายธุรกิจขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของหน่วยงาน GCCs และการจ้างงานใหม่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาดอินเดียกำลังพัฒนาเรื่องทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ จึงเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจในการสร้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดนี้ ทั้งในด้านภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจและกฎระเบียบต่างๆ ขณะเดียวกันต้องศึกษาตลาด ทำความเข้าใจ และกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการเจาะตลาดอินเดีย เช่น การเลือกกลยุทธ์การทำธุรกิจเชิงพื้นที่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมกับตลาด หรือการสร้างพันธมิตรท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดนั้นๆ ร่วมด้วย

***************************
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี
7 พฤษภาคม 2567

ที่มา:
– The Times of India, 30 Apr 2024, India emerges as world’s services factory: Goldman Sachs rep

thThai