ผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนามประสบปัญหาการหาวัตถุดิบในประเทศ

นาง Nguyen Thi Tuyet Mai รองเลขาธิการสมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนาม (VITAS) กล่าวว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามประสบภาวะความไม่สมดุลของกระบวนการผลิต โดยมีความไม่สัมพันธ์กันระหว่างภาคการผลิตต้นน้ำและปลายน้ำ กล่าวคือ การผลิตเส้นด้ายและอุตสาหกรรมการเย็บผ้ามีการพัฒนาการอย่างมาก ในขณะที่อุตสาหกรรมการทอผ้าและการย้อมสียังคงมีอุปสรรคในการพัฒนาการ ปัจจัยสำคัญคือ ขาดการวางแผนของการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะการย้อมสีส่งผลให้หลายท้องถิ่นในเวียดนาม เพราะมีความกังวลต่อสุขภาพและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในพื่นที่ของตน แม้ว่าจะมีการยืนยันจากนักลงทุนที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นาง Mai ระบุเพิ่มว่า เวียดนามจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ต่างๆจากความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) และยังควรใช้ประโยคจากข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อเพิ่มการลงทุนจากต่างชาติในห่วงโซ่อุปทานนี้และช่วยยกรับดับสินค้าเวียดนามในตลาดโลกด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ นาย Pham Xuan Hong ประธานสมาคมสิ่งทอแห่งนครโฮจิมินห์ (AGTEK) กล่าวว่า นอกจากปัญหาการย้อมสีแล้ว อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามยังไม่มีวัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการผลิต ซึ่งเวียดนามก็ได้ส่งเสริมในการลงทุนอุตสาหกรรมสนับสนุนแต่ยังไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ โดยผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังคงขาดความรวมมือและ
ไม่สามารถจัดหาแหล่งผลิตวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานของเวียดนามได้ ส่งผลให้การจัดหาวัตถุดิบต้องอาศัยต่อการนำเข้าถึงร้อยละ 90
(ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน) ในขณะที่เพียงร้อยละ 10 ที่มาจากพื้นที่ในท้องถิ่น นอกจากนั้น การผลิตวัตถุดิบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต้องใช้ความพยายามจากผู้ประกอบการในเวียดนามมากขึ้น แทนที่จะพึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลได้อนุมัติไว้ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้าของเวียดนามภายในปี 2573 โดยเวียดนามต้องเพิ่มการลงทุนในด้านอุปทานที่ขาดแคลนของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งจำเป็นต้องมีนโยบายส่งเสริมและการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการเพื่อลงทุนในอุตสาหกรรมสนับสนุนด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

นาย Vu Duc Giang ประธานสมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนาม (VITAS) กล่าวว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามมีการฟื้นตัวหลายประการเนื่องจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในทั่วโลกเลือกเวียดนามเป็นแหล่งในการผลิต โดยเฉพาะจากประเทศที่เวียดนามมีข้อตกลง FTA ด้วยกัน เช่น แคนาดา ออสเตรเลียและยุโรป โดยหลายประเทศมีคำสั่งซื้อจนถึงสิ้นไตรมาสที่สองของปี 2567 และบางรายมีคำสั่งซื้อจนถึงไตรมาสที่สามของปี 2567 ส่งผลให้ด้านการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามต้องเร่งรับการผลิตให้เพียงพอต่อการสั่งซื้อและยังมีความยากลำบากจากแรงกดดันด้านต้นทุนของการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้คาดการณ์ว่าเวียดนามยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการส่งออกสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอยู่ที่ 4,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับปี 2566 อย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามยังต้องพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนและการลงทุนในเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมนี้ จึงอาจเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกวัตถุดิบที่สำคัญเช่น เส้นใย เส้นด้าย เคมีภัณฑ์ และการส่งออกเทคโนโลยีสีเขียวของไทยไปด้วย

 

thThai