สำนักงานสถิติ (General Statistics Office: GSO) ระบุว่า ในเดือนเมษายน 2567 ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.07 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สินค้าอุปโภคบริโภคและบริการหลัก 11 กลุ่ม มี 8 กลุ่มที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ราคาน้ำมันในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.78 และราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.01 ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งและบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.95 โดยเฉพาะต้นทุนการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.42

ในขณะเดียวกันค่ายาและบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.92 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล นอกจากนี้ สินค้าโภคภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่มีการขึ้นราคา ได้แก่ เครื่องดื่มและยาสูบ (+ 0.09%) เสื้อผ้าและรองเท้า (+0.12%) ที่อยู่อาศัยและวัสดุก่อสร้าง (+ 0.21%) เครื่องใช้ในครัวเรือน (+0.11%) บริการวัฒนธรรม บริการด้านบันเทิงและการท่องเที่ยว (+0.03%) และสินค้าและบริการอื่นๆ (+0.27%)

สินค้าและบริการที่ราคาลดลง 3 กลุ่ม ได้แก่ อาหารและบริการจัดเลี้ยง (-0.13%) บริการไปรษณีย์และโทรคมนาคม       (-0.17%) และการศึกษา (-2.93%)

ในเดือนเมษายน 2567 ราคาทองคำในประเทศ มีความผันผวนไปในทิศทางเดียวกับราคาทองคำในตลาดโลก ดัชนีราคาทองคำในประเทศเดือนเมษายน 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.95 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.01 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2567 การเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20.75

สำนักงานสถิติ (General Statistics Office: GSO) ระบุว่า อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนเมษายน 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.17 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนมกราคม-เมษายน 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.81 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย CPI ที่ร้อยละ 3.93

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

อัตราการเติบโตของ CPI ของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดมีความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น

หลังจากเวียดนามมีนโยบายที่ส่งเสริมการบริโภคในการเปิดบริการอาหารการจัดเลี้ยงและการท่องเที่ยว เป็นต้น ตั้งแต่ต้นปี 2566 ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นยอดขายปลีกสินค้าเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะสินค้าอาหารอุปโภคบริโภค นอกจากนี้สาเหตุหลักมาจากการขึ้นราคาปิโตรเลียม ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าอุปโภคและบริการมายังเวียดนามเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

thThai