การปลูกอ้อยในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงของบราซิลจะมีขนาดเล็กกว่าสถิติก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อย ตามรายงานของหน่วยงานรัฐบาล Conab แม้ว่าผลผลิตทางการเกษตรจะลดลง แต่การผลิตน้ำตาล คาดว่าจะสูงเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากการปลูกที่เพิ่มขึ้นซึ่งชดเชยผลผลิตที่ลดลง

Conab คาดการณ์ว่า การเพาะปลูกอ้อยทั้งหมดของบราซิลสําหรับฤดูกาล 2024/25 (เมษายน-มีนาคม) จะอยู่ที่ 685.86 ล้านเมตริกตัน ซึ่งน้อยกว่าฤดูกาลที่แล้ว 3.8% ปริมาณอ้อยรวมที่ลดลงน้อยกว่าผลผลิต ทางการเกษตรที่ลดลง 7.6% ที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและความร้อนที่มากเกินไป เนื่องจากพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น 4.1% ถึง 8.67 ล้านเฮกตาร์

Conab คาดการณ์ว่า ผลผลิตน้ำตาลในบราซิลจะสูงถึง 46.29 ล้านตันในฤดูกาลใหม่ เพิ่มขึ้น 1.3% จากรอบก่อนหน้า การผลิตเอทานอลจากทั้งน้ำตาลและข้าวโพด คาดว่าจะลดลง 4% เป็น 34.18 พันล้านลิตร การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากโรงงานที่จัดสรรอ้อยให้กับน้ำตาลมากขึ้นและเอทานอลน้อยลง อย่างไรก็ตาม การผลิตเอทานอลจากข้าวโพดคาดว่าจะเติบโต 16%

 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

เส้นทางสําหรับบราซิลในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมน้ำตาลอย่างยั่งยืน โรงงานอ้อยของบราซิล จะเพิ่มกําลังการผลิตน้ำตาลมากในฤดูกาลใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน เพื่อใช้ประโยชน์จากราคา น้ำตาลที่ค่อนข้างสูง และเนื่องจากอุปทานข้าวโพดที่เพิ่มขึ้น ทําให้เมล็ดพืชเป็นวัตถุดิบราคาถูกสําหรับการส่งออกเอทานอล

บราซิลเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของโลก คิดเป็นเกือบ 50% ของการค้าน้ำตาลทั่วโลกในปีที่แล้ว เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยเนื่องจากรูปแบบภูมิอากาศเอลนีโญทําให้ผลผลิตและการส่งออกจากคู่แข่งอย่างอินเดียและไทยลดลง

ราคาน้ำตาลลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 12 ปีในเดือนพฤศจิกายน แต่ยังคงสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งโรงงานในบราซิลกําลังเร่งขยายโรงงานหรือโรงงานใหม่เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตน้ำตาล ความแตกต่าง ของผลตอบแทนทางการเงินระหว่างน้ำตาลและเอทานอลนั้นมาก ปัจจุบันราคาน้ำตาลสูงกว่าราคาเอทานอล ของบราซิล 60% ซึ่งเป็นช่องว่างราคาที่กว้างที่สุดในรอบ 15 ปี บราซิลวางแผนที่จะจัดสรร อ้อย 70% สําหรับการผลิตน้ำตาล และ 30% สําหรับเอทานอล นั่นคือการเพิ่มขึ้นจากระดับสูงสุดที่ 67% เมื่อฤดูกาลที่แล้วโรงงานอื่น ๆ หลายแห่งกําลังทําการปรับเปลี่ยนขนาดเล็กลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ถือว่าบราซิลยังคงสามารถรักษาการเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

thThai