อุตสาหกรรมหลักของอินเดียเติบโตสูงสุดในรอบ 3 เดือน

กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของอินเดีย รายงานว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ภาคอุตสาหกรรมหลักของอินเดีย 8 ประเภท ประกอบด้วย ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ ธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ปุ๋ย ซีเมนต์ เหล็ก และไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.27 ของดัชนีอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ มีอัตราการขยายตัวต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 6.7 ซึ่งดัชนีดังกล่าวมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4.9 ในเดือนธันวาคม 2566 และร้อยละ 4.1 ในเดือนมกราคม 2567 ก่อนจะกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.7 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แม้ว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าจะมีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 7.4

ทั้งนี้ นาย Aditi Nayar นักเศรษฐศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยข้อมูลของบริษัท ICRA Ltd. กล่าวว่าการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมหลักในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เกิดจากแรงสนับสนุนในการเติบโตของ 6 ภาคอุตสาหกรรม จาก 8 อุตสาหกรรม ยกเว้นปุ๋ย และเหล็ก การขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับเลขสองหลักของอุตสาหกรรมถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และซีเมนต์ นับเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของรอบเดือนนี้

อุตสาหกรรมหลักของอินเดียเติบโตสูงสุดในรอบ 3 เดือน

อุตสาหกรรมหลักของอินเดียเติบโตสูงสุดในรอบ 3 เดือน อุตสาหกรรมหลักของอินเดียเติบโตสูงสุดในรอบ 3 เดือนในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมถ่านหินขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 น้ำมันดิบขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 ก๊าซธรรมชาติขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 ธุรกิจการกลั่นน้ำมันขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ปุ๋ยขยายตัวติดลบร้อยละ 9.5 ซีเมนต์ขยายตัวร้อยละ 10.2 เหล็กขยายตัวร้อยละ 8.4 และไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 6.3 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (กุมภาพันธ์ 2566) แต่ละอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวดังนี้ ถ่านหิน ร้อยละ 9 น้ำมันดิบ ร้อยละ – 4.9 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 3.1 ธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ร้อยละ 3.3 ปุ๋ย ร้อยละ 22.2 ซีเมนต์ ร้อยละ 7.4 เหล็ก ร้อยละ 12.4 และไฟฟ้า ร้อยละ 8.2

ความเห็นสคต. ณ เมืองเจนไน

จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นว่านอกจากอุตสาหกรรมปุ๋ยแล้ว ในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ นาย Madan Sabnavis นักเศรษฐศาสตร์ของ Bank of Baroda กล่าวว่าในส่วนของปุ๋ยที่ขยายตัวติดลบเกิดจากฐานที่สูงจากปีก่อนหน้าและเป็นช่วงที่มีความต้องการผลผลิตทางการเกษตรน้อย ขณะที่การขยายตัวของเหล็กลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแต่ยังคงรักษาระดับในทิศทางบวก คือคิดเป็นร้อยละ 8.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อย่างไรก็ดี ยังมีสามอุตสาหกรรมหลักที่มีอัตราการเติบโตขยายตัวทิศทางบวกในระดับเลขสองหลัก ได้แก่ ถ่านหิน ซีเมนต์ และก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้ดัชนีภาคอุตสาหกรรมของอินเดียมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.7 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียและภาคอุตสาหกรรรมของอินเดียที่แนวโน้มป็นทิศทางบวกมากขึ้น นับเป็นสัญญาณอันดีของการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศอินเดีย ซึ่งหากเศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตอย่างเข้มแข็งแล้ว จะกระตุ้นการใช้จ่ายและความต้องการสินค้า/บริการของผู้บริโภคอินเดียมากขึ้น เพิ่มโอกาสให้สินค้าและบริการไทยสามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดอินเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสินค้าที่ตอบสนองความต้องการจากการขยายตัวของชุมชนเมือง

แหล่งที่มา:

  1. The Economic Times: On track: Core growth at 3-month high of 6.7% in Feb – March 29,2024
  2. The Business Line: Core sector growth reached a 3-month high of 6.7% in Feb – March 28,2024
thThai