ประกาศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอาหารฮาลาลในงานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๖๗ (THAIIFEX-ANUGA ASIA 2024) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

thThai