รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไตรมาสที่ 4/2566

ภาพรวม

ในไตรมาสสุดท้ายของปี สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง กล่าวคือ การนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ขณะที่การส่งออกลดลงร้อยละ 1.7 สถานการณ์การส่งออกของประเทศปี 2566  ลดลงร้อยละ 1.2 โดยมีมูลค่าการส่งออกรวม 274.3 พันล้านฟรังก์สวิส ส่วนสถานการณ์การนำเข้าปี 2566 ลดลงร้อยละ 3.8 มีมูลค่าการนำเข้าทั้งปี 225.8 พันล้านฟรังก์สวิส เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้าและมูลค่าการส่งออกของปี 2566 พบว่า สวิตเซอร์แลนด์มีดุลการค้า อยู่ที่ 48.5 พันล้านฟรังก์สวิส

การส่งออก

การส่งออกของปี 2566 พบว่า สินค้าส่งออก 7 กลุ่มหลักจากทั้งหมด 11 กลุ่มหลัก มียอดการส่งออกลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมโลหะมียอดการส่งออกลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยลดลงถึงร้อยละ 9 หรือลดลง 1.4 พันล้านฟรังก์สวิส ส่วนกลุ่มสินค้ากระดาษและกราฟฟิก สินค้ามาตรวัด และสินค้าอาหาร มีมูลค่า  การส่งออกรวมกันลดลงร้อยละ 1.2 ในทางกลับกัน การส่งออกสินค้านาฬิกา มียอดส่งออกสูงขึ้นร้อยละ 7.6 หรือเพิ่มขึ้น 1.9 พันล้านฟรังก์สวิส โดยมูลค่าการส่งออกนาฬิกาทั้งปีอยู่ที่ 26.7 พันล้านฟรังก์สวิส ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดใหม่ของสินค้าประเภทนี้ เช่นเดียวกับสินค้ากลุ่มยาและเคมีภัณฑ์ มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.7

แหล่งส่งออกภูมิภาคหลักของโลก การส่งออกไปยังอเมริกาเหนือลดลงร้อยละ 3.5 โดยมีมูลค่าการส่งออกลดลง 1.9 พันล้านฟรังก์สวิส เช่นเดียวกับการส่งออกไปยังเอเชีย มีมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 2.9 โดยเฉพาะการส่งออกไปยังญี่ปุ่นและจีน มีมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 18.1 และ ร้อยละ 3.5 ตามลำดับ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปีที่การส่งออกไปยังจีนลดลง การส่งออกในยุโรป โดยเฉพาะการส่งออกไปยังสเปนลดลงร้อยละ 24.4 ฝรั่งเศสลดลงร้อยละ 11.1 และเยอรมนีลดลงร้อยละ 2.4 ขณะเดียวกันการส่งออกไปยังสโลเวเนียกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.2 โดยเฉพาะสินค้าประเภทยา

การนำเข้า

การนำเข้าปี 2566 ของสวิตฯ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีมูลค่าลดลง สินค้ากลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซและไฟฟ้า มีมูลค่าการนำเข้าลดลงถึง 9 พันล้านฟรังก์สวิส ส่วนสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ และสินค้ากลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น เมื่อเทียบกับปี 2565 พบว่า การนำเข้าลดลงถึงร้อยละ 14.7 และร้อยละ 3.2 ตามลำดับ เช่นเดียวกับสินค้ากลุ่มสิ่งทอ เสื้อผ้า และรองเท้า มีการนำเข้าลดลงร้อยละ 5 การนำเข้าสินค้าพลาสติกลดลงร้อยละ 9 มีเพียง 2 กลุ่มสินค้าหลักที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คือ สินค้ากลุ่มยาและเคมีภัณฑ์ ซึ่งมีการนำเข้ายาเพิ่มขึ้น 4.4 พันล้านฟรังก์สวิส หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 อีกกลุ่มสินค้าที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นถึง 2.7 พันล้านฟรังก์สวิส หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 คือ สินค้ากลุ่มยานยนต์

การนำเข้าจากหลายกลุ่มภูมิภาคหลักของโลกลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 การนำเข้าจากเอเชียลดลงอย่างเห็นได้ชัดเกือบร้อยละ 10 ทั้งนี้ การนำเข้าจากจีนมีมูลค่าลดลงถึง 2.5 พันล้านฟรังก์สวิส (-12.1 %) ซึ่งต่ำสุดในรอบสิบปีที่ผ่านมา ส่วนการนำเข้าจากอเมริกาเหนือลดลงร้อยละ 4.2 ซึ่งปีที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 22.1 เช่นเดียวกับการนำเข้าจากยุโรปลดลงร้อยละ 2.1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเข้าจากเยอรมนี (-12.3 %) ฝรั่งเศส (-10.7 %) ออสเตรีย  (-13 %) ที่มียอดรวมจากการนำเข้าลดลงถึง 11.5 พันล้านฟรังก์สวิส ในทางกลับกัน สวิตฯ มีการนำเข้าจากสโลเวเนีย (+5.4 พันล้านฟรังก์สวิส, +80.9 %) และอิตาลี (+2 พันล้านฟรังก์สวิส, +9.2 %) สูงขึ้น

ที่มา: Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG

 

 

thThai