รายงาน Business Creation and Networking ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (Yunnan Vocational College of Transportation) สคต.คุนหมิง

สคต.คุนหมิง

กุมภาพันธ์ 2567 (ฉบับที่ 2)

  1. ข้อมูลบุคคลองค์กรที่เข้าพบ

บริษัท : Yunnan Vocational College of Transportation

ชื่อ : Mr. Ma Defang

ตำแหน่ง : Deputy Director-General

Email  : –

ที่อยู่บริษัท : No. 6, Ninghu West Road, Anning City, Kunming City, Yunnan Province

Tel. : 0871-68672604

  1. รายละเอียดบริษัท/องค์กร

2.1 ก่อตั้งเมื่อ : ……..2536……………………….

2.2 ประวัติความเป็นมา : Yunnan Vocational College of Transportation เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งมณฑลยูนนาน เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2496 และสร้างแล้วเสร็จ พร้อมได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลมณฑลยูนนาน และกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี 2560 วิทยาลัยยึดมั่นในการบูรณาการของอุตสาหกรรมและการศึกษา รวมถึงทำความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยและบริษัทเอกชน สร้างรูปแบบการฝึกอบรม ผสมผสานการศึกษาสายอาชีพ ประเมินทักษะ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและการวิจัย

วิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองอานหนิง มีพื้นที่ประมาณ 710 ไร่ มีพื้นที่ก่อสร้าง 284,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นคณะรถยนต์ คณะทางหลวง คณะการบิน คณะการขนส่ง คณะบริการสาธารณะ และคณะการจัดการ ภายในวิทยาลัยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญกว่า 800 คน และมีนักศึกษารวม 11,000 คน ปัจจุบันมี 2 วิทยาเขต มีสาขาวิชารวมทั้งสิ้น 34 สาขา ครอบคลุมเกี่ยวกับรถยนต์ ทางหลวง การขนส่งทางเรือ การบิน และบริการขนส่งต่าง ๆ วิทยาลัยกำหนดแนวคิดในการปลูกฝังความสามารถให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง โดยมีความร่วมมือกับบริษัทเอกชนหลายรายที่เกี่ยวข้อง เช่น ในด้านรถยนต์มีความร่วมมือกับ  BMW, Proche, Shanghai Volkswagen, SGM, FAW Volkswagen, Citroen Picasso, Dongfeng Peugeot, Nissan และ Bosch เป็นต้น

2.3 รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ

รายงาน Business Creation and Networking ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (Yunnan Vocational College of Transportation) สคต.คุนหมิง

2.4 สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร : การคมนาคมขนส่ง

2.5 สินค้าและบริการที่นำเข้าและสนใจนำเข้าจากประเทศไทย: –

  1. คาดการณ์มูลค่าการสั่งซื้อ :
  2. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ :

จากการหารือระหว่างกรมคมนาคมขนส่งมณฑลยูนนาน Yunnan Vocational College of Transportation บริษัท Yunnan Communication Investment Construction Group Co., Ltd. (YCIC) มีประเด็นการหารือ         3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

1) ด้านความร่วมมือด้านการศึกษาด้านการขนส่ง

Yunnan Vocational College of Transportation เป็นวิทยาลัยด้านการคมนาคมขนส่งที่อยู่ภายใต้        การกำกับดูแลของกรมคมนาคมขนส่งของมณฑลยูนนาน ซึ่งมีความร่วมมือทางวิชาการทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การจัดการศึกษาด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านโลจิสติกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและ                   สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง และการฝึกอบรบด้านการขนส่งระหว่างประเทศ

2) โครงการทางด่วนบ่อเต็น-ห้วยทราย

เส้นทางการขนส่ง R3A เป็นทางหลวงนานาชาติที่เชื่อมโยงระหว่างไทย – ลาว – จีน ด้วยระยะทางประมาณ 1,240 กิโลเมตรจากเชียงรายสู่นครคุนหมิง เสมือนเป็นเส้นทางเชื่อมต่อด้านการค้า วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว     เป็นเส้นทางที่นอกจากเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวจากจีนตอนใต้เข้าสู่ไทยได้ ยังเป็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนที่สำคัญ โดยเฉพาะการเป็นเส้นทางสำคัญในการนำเข้า – ส่งออกสินค้าเกษตร (พืชผักและผลไม้) โดยมีจุดยุทธศาสตร์ที่อนุญาตให้สามารถนำเข้าผักผลไม้ได้ 2 เมืองการค้าชายแดน ได้แก่ โหยวอี้กวน และโม่ฮาน จึงทำให้เส้นทางนี้มีบทบาทสำคัญในการส่งออกสินค้าการเกษตรของไทย เนื่องจากเป็นเส้นทางทางถนนที่ใกล้ที่สุดระหว่างไทยและจีน

ทั้งนี้ ทางด่วนระหว่างบ่อเต็นถึงห้วยทรายได้ผ่านการร่วมประมูลความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งตามระเบียบทางการจีนจะกำหนดโครงการลงทุนต่างประเทศจะต้องผ่านการอนุมัติก่อน และขณะนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการขออนุมัติกับกระทรวงพาณิชย์ของจีนอยู่ เมื่อทางด่วนระหว่างบ่อเต็นถึงห้วยทรายสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ระยะเวลาในการเดินทางการขนส่งสินค้าลดลงจากการใช้เวลาขนส่งคน 5 ชั่วโมงเหลือ 1.5 ชั่วโมง และรถบรรทุกสินค้าจากที่ต้องใช้เวลา 9 ชั่วโมง เหลือ 2 ชั่วโมง ซึ่งคาดว่าถนนเส้นสายนี้จะเป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมอาเซียนกับจีนของภาคเหนือของไทยได้

3) การขนส่งรถไฟลาว – จีน

ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่มีการเปิดใช้เส้นทางรถไฟลาว – จีน จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2566 มีการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาว – จีนรวมทั้งสิ้น 26,140,000 ตัน ในจำนวนนี้ เป็นการขนส่งภายในประเทศ 19,650,000 ตัน และเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ 5,760,000 ตัน ครอบคลุมสินค้าจากประเทศในแนว “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” 10 กว่าประเทศ เช่น ลาว ไทย เมียนมา เป็นต้น สินค้า 2,000 กว่าชนิด เช่น ปุ๋ย ของใช้ในชีวิตประจำวัน ยาง สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และผลไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ ฝ่ายจีนได้สอบถามความคืบหน้าของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาว – จีนในช่วงของไทย

4) การขนส่งด่านท่าเรือกวนเหล่ย

ไทยและจีนกำลังผลักดันให้ท่าเรือกวนเหล่ยเป็นด่านจำเพาะสินค้าผลไม้เพิ่มอีก 1 แห่ง โดยมีแผนจะขยาย   การก่อสร้างลานจำเพาะสินค้าต่าง ๆ เช่น เนื้อสัตว์ และดัดแปลงให้เป็นลานตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้ ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากศุลกากรทั้งในระดับมณฑลและระดับประเทศต่อไปถึงจะสามารถเปิดใช้งานได้

  1. 5. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ :

          Yunnan Vocational College of Transportation เป็นวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญ มีผู้ที่จบการศึกษาและทำงานต่อในกรมคมนาคมขนส่งของจีนจำนวนมาก ทำให้มีความรอบรู้ทั้งในด้านการคมนาคมขนส่งทางบก ทางรถไฟ ทางน้ำและทางอากาศ Yunnan Vocational College of Transportation มุ่งมั่นในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ รวมถึง   การผลักดันด้านการเชื่อมโยงคมนาคมและการขนส่งสินค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งไทยและจีน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าการค้าสินค้าระหว่างไทย – ยูนนานในทุกช่องทางการขนส่งจะมีมูลค่าถึง 20,000 ล้านหยวนในช่วงปี 2567 นี้

  1. ภาพประกอบรายงาน Business Creation and Networking ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (Yunnan Vocational College of Transportation) สคต.คุนหมิง
thThai