ซาอุดีอาระเบียคาด GDP ปี 2024 ขยายตัวร้อยละ 4.40 รายได้ราว 312.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ซาอุดีอาระเบียอนุมัติงบประมาณของรัฐในปี 2024 คาดว่ารายได้ราว 1.17 ล้านล้านรียัล หรือประมาณ 312.48 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่ารายจ่ายอยู่ที่ 1.25 ล้านล้านรียัล ขาดดุลงบประมาณ 79 พันล้านรียัล นอกจากนี้คาดว่า GDP จะขยายตัวร้อยละ 4.40 โดยคาดการณ์ว่าในปี 2024 หนี้สาธารณะของซาอุดีอาระเบียราว 1.103 ล้านล้านรียัล คิดเป็นร้อยละ 25.90 ของ GDP

เจ้าชาย Mohammed bin Salman กล่าวว่างบประมาณปี 2024 มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน โดยการเพิ่มการใช้จ่ายและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมในท้องถิ่น และบริการ ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายในการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจ และเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับแรงงานชาวซาอุดีอาระเบีย

นอกจากนี้รายได้จากภาษีคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 30 ของรายได้ที่ไม่ใช่น้ำมันทั้งหมดในปี 2024 มูลค่าราว 361 พันล้านรียัล ซึ่งสูงกว่าประมาณการปี 2023 ถึงร้อยละ 2.56 ในแง่ของรายจ่ายเฉพาะภาคส่วน ภาคการทหารได้รับการจัดสรรมากที่สุดที่ 269 พันล้านรียัล เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.50 ภาคการพัฒนาด้านสุขภาพและสังคมส่วนแบ่งร้อยละ 17 ซึ่งมีมูลค่าราว 214 พันล้านรียัล ลดลงร้อยละ 14.40 จากประมาณการปี 2023 ภาคการศึกษามีส่วนแบ่งร้อยละ 16 ของรายจ่ายตามงบประมาณปี 2024 จะได้รับการจัดสรรเป็นจำนวน 195 พันล้านรียัล

 

thThai