ข้อมูลสถานการณ์การค้าประเทศนิวซีแลนด์ เดือนพฤศจิกายน 2566

สถานการณ์การค้าภาพรวมของนิวซีแลนด์

ปี 2566 เดือนมกราคม-พฤศจิกายน สถานการณ์การส่งออกสินค้าของนิวซีแลนด์ มีมูลค่า 37,874 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 8.05) เป็นการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นม เนย ไขมัน (ร้อยละ 29.34) เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค (ร้อยละ 12.94) ไม้ที่ยังไม่แปรรูป (ร้อยละ 7.02) กีวี (ร้อยละ 5.65) ไวน์ (ร้อยละ 3.67) ประเทศส่งออกหลัก คือ จีน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้  สำหรับประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 11 (นมและครีมที่ทำให้เข้มข้น  แอปเปิ้ล เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้โซดาหรือเยื่อไม้ซัลเฟต เคซีอิน และอาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก)

ปี 2566 เดือนมกราคม-พฤศจิกายน การนำเข้าสินค้าของนิวซีแลนด์ มีมูลค่า 46,156 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 7.18) โดยเป็นการนำเข้าน้ำมันปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินัส (ร้อยละ 14.48) รถยนต์สำหรับขนส่งบุคคลและขนส่งของ (ร้อยละ 13.88) เครื่องกังหันไอพ่น (ร้อยละ 13.70)  เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายไร้สายอื่นๆ (ร้อยละ 9.06) อุปกรณ์และเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ร้อยละ 3.34) ประเทศคู่ค้าสำคัญ คือ จีน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้และญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ขาดดุลการค้า 8,282 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 9 มีมูลค่า 1,490 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 13.77) (รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายไร้สายอื่นๆ โพลิเมอร์ของเอทิลีนในลักษณะขั้นปฐม และยางรถยนต์ใหม่)  โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 990 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (34,650 ล้านบาท)

สถานการณ์การส่งออกสินค้าของนิวซีแลนด์ในเดือนพฤศิจกายน 2566 มีมูลค่า 3,565 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 7.07)  เป็นการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นม เนย ไขมัน (ร้อยละ 35.61) เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค (ร้อยละ 11.99) ไม้ที่ยังไม่แปรรูป (ร้อยละ 8.05) อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก (ร้อยละ 3.84)  และเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรหรือทำสวน (ร้อยละ 3.73) โดยประเทศส่งออกหลัก คือ จีน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ สำหรับประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 12  (นมและครีมที่ทำให้เข้มข้น อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้โซดาหรือซัลเฟต เนื้อสัตว์ และเคซีอิน)

การนำเข้าสินค้าของนิวซีแลนด์ในเดือนพฤศิจกายน 2566 มีมูลค่า 4,273 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 16.31) โดยเป็นการนำเข้าปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินัส (ร้อยละ 15.34) เครื่องกังหันไอพ่น (ร้อยละ 13.41) รถยนต์สำหรับขนส่งบุคคลและขนส่งของ (ร้อยละ 11.21) เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายไร้สายอื่นๆ (ร้อยละ 10.80) อุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรมและอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสายตา  (ร้อยละ 3.48) ประเทศคู่ค้าสำคัญ คือ จีน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์และญี่ปุ่น ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2566 นิวซีแลนด์ขาดดุลการค้า 708 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ไทย เป็นคู่ค้าอันดับ 11 (รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ โพลิเมอร์ของเอทิลีนในลักษณะขั้นปฐม ยางรถยนต์ใหม่  และเครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายไร้สายอื่นๆ)

สรุปสถานการณ์การค้าไทย-นิวซีแลนด์

เป้าหมายส่งออก มูลค่าการค้ารวม (ล้าน US$) มูลค่าการส่งออก (ล้าน US$) มูลค่าการนำเข้า (ล้าน US$)
ปี 2022

(%)

ปี 2023

(%)

ปี 2022 ปี 2023 ปี 2022 ปี 2023 ปี 2022 ปี 2023
ม.ค.– ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. +/- (%) ม.ค. – ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. +/- (%) ม.ค. – ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. +/- (%)
2

(-3.29)

2.0 2,845.40

(3.97)

2,059.73 -19.68 1,870.73

(-2.03)

1,287.79 -22.10 974.68

(17.82)

771.94 -15.31

ที่มา :

Source: Global Trade Atlas

Source: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

thThai