ราคาอาหารและดอกเบี้ยช่วยควบคุมอัตราเงินเฟ้อของบราซิล

ราคาอาหารและนโยบายการเงินบราซิลซึ่งกําหนดอัตราดอกเบี้ยสูงส่งผลต่อเศรษฐกิจในปี 2566 ช่วยให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ภายใต้การควบคุมในปี 2567 อัตราเงินเฟ้ออย่างเป็นทางการของบราซิลสําหรับปี 2566 มีอัตรา 4.72% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นความสําเร็จของนโยบาย เศรษฐกิจมหภาค ของรัฐบาลและธนาคารกลางซึ่งได้รับมอบหมายให้กําหนดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของประเทศ เพื่อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อของประเทศ
ราคาอาหารโดยทั่วไปมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ คาดว่า แนวโน้มจะลดลงต่อเนื่องในปี 2567 โดยอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยอื่นเป็นแรงกดดันจากภายนอก อาทิ ความขัดแย้งในสงครามของรัสเซีย กับยูเครน และตะวันออกกลางซึ่งมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน และการหมุนเวียนของการค้าระหว่างประเทศ อย่างเสรี แม้จะมีภัยคุกคามเหล่านี้ แต่แนวโน้มเงินเฟ้อสําหรับปี 2567 ค่อนข้างเป็นบวก
สำหรับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรและสินแร่ช่วยให้อัตราเงินเฟ้อในปี 2566 ต่ำกว่า ที่คาดไว้เมื่อต้นปีซึ่งตลาดประเมินไว้ที่ 5.5% ส่วนประมาณการสําหรับปี 2567 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อ ของบราซิลปี 2567 จะประมาณ 4% อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ท้าทาย เช่น สงครามระหว่างรัสเซีย และยูเครนและการรุกรานของอิสราเอลต่อฮามาส รวมทั้ง ปรากฏการณ์คลื่นความร้อน El Niño ปรากฏการณ์ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน่านน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิก และส่งผลกระทบ ต่อพืชผลในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรและแร่ช่วยให้อัตราเงินเฟ้อในปี 2566 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ไว้เมื่อต้นปีซึ่งตลาดประเมินไว้ที่ 5.5% ในด้านการเกษตร อาทิ ถั่วเหลือง ข้าวโพด และข้าวสาลี ซึ่งเป็นวัตถุดิบสําหรับอาหารอื่นๆ ทําให้ราคาผู้ผลิตลดลงอย่างมาก ถั่วเหลืองลดลง 21.92% และข้าวโพดลดลงมากยิ่งขึ้นถึง 30.02%
ด้านภายในประเทศ การใช้จ่ายสาธารณะอาจส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อ และการลดค่าเงินของอัตรา แลกเปลี่ยนเทียบกับดอลลาร์ และอาจนําไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ ทำให้การนําเข้าสินค้าในราคาที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะขาดดุลการค้าเป็นศูนย์ภายในปี 2567
สำหรับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางได้มีบทบาทในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อในปี 2566 ซึ่งเป็นความท้าทายสําหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการสร้างงานและรายได้ แม้จะมีความท้าทายข้างต้น คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเป็นไปตามวิถีที่ควบคุมได้

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เศรษฐกิจบราซิลกําลังปรับตัวดีขึ้นในปี 2567 คาดว่าจะเติบโต 3% และอัตราเงินเฟ้ออยู่ภายใต้การควบคุมและลดลง คาดว่ามีอัตราประมาณ 4.72% ต่อปี เศรษฐกิจของบราซิลจะขยายตัว
ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคบราซิลมีกำลังการซื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อการขยายตลาดสินค้าอาหารไทยและธุรกิจบริการร้านอาหารไทยในบราซิล ประกอบกับราคาวัตถุดิบจำพวก ถั่วเหลืองปรับราคาลดลง ซี่งเป็นประโยชน์ต่อการนำเข้าถั่วเหลืองของไทยที่นำเข้าจากบราซิลเป็นแหล่งนำเข้าหลัก ช่วยลดต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมไทย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

thThai