คาดการณ์ปีใหม่เวียดนาม (เต๊ด: Tet) คนเพิ่มการจับจ่ายกว่าร้อยละ 10

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า กำลังซื้อในช่วงวันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติ (Tet) อาจเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ผู้ประกอบการต่างๆ มีการดำเนินการเตรียมการจัดหาสินค้าจำเป็นใน  เชิงรุกเพิ่มมากขึ้น โดยปริมาณสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 – 25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ตามคำสั่งของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ในปัจจุบัน ในเมืองต่างๆ เช่น กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ ด่งนาย และนิงถ่วน ได้ออกแผนการดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพตลาดในช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2566 และวันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติ (Tet) โดยมอบหมายให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าเตรียมแหล่งสินค้าเชิงรุก เพื่อรองรับความต้องการบริโภคของประชาชนในจังหวัด จัดจุดจำหน่าย ร่วมกับการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง และรักษาเสถียรภาพของตลาด เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีแผนในการส่งเสริมการขายและส่วนลดสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยเฉพาะในช่วงก่อนวันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติ (Tet)

กรมอุตสาหกรรมและการค้าในจังหวัดต่างๆ เช่น ฮานอย และโฮจิมินห์ ได้ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพและส่งเสริมตลาด เชื่อมโยงอุปสงค์และอุปทาน โดยเฉพาะโครงการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และประสานงานกับจังหวัดและเมืองต่างๆ เพื่อสร้างแหล่งสินค้าที่มั่นคง คุณภาพดี และตอบสนองความต้องการของบริโภคเมืองต่างๆ

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ยอดขายปลีกสินค้าและรายได้จากการบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกิจกรรมการค้าและการบริการในเดือนพฤศจิกายน 2566 มี การเติบโตมากขึ้น เนื่องจากการเตรียมการสำหรับวันหยุดสำคัญในช่วงปลายปีและวันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติ (Tet) ความต้องการอาหารและเครื่องดื่ม บริการที่พัก และการท่องเที่ยวยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 ยอดค้าปลีกรวมของสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการคาดว่าจะอยู่ที่ 5,667  ล้านล้านด่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดขายปลีกสินค้าอยู่ที่ประมาณ 4,420 ล้านล้านด่ง คิดเป็นร้อยละ 78 ของทั้งหมด และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มวัฒนธรรมและการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 อาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 เครื่องแต่งกายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 และยานพาหนะ (ยกเว้นรถยนต์) ลดลงร้อยละ 3.3

บางท้องถิ่นมียอดขายปลีกสินค้าเพิ่มขึ้นในช่วง 11 เดือนของปี 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เช่น จังหวัดกว๋างนิงห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 บินห์เดืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 คังฮวาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 ไฮฟองเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 และเกิ่นเทอเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4

                                                                                                      (จาก https://en.vietnamplus.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

ในช่วงวันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติ (เต๊ด: Tet) เวียดนามทุกปี ความต้องการซื้อสินค้าและบริการของชาวเวียดนามเพิ่มขึ้น ดัชนีราคาผู้บริโภคในช่วงตรุษเวียดนามจะสูงกว่าช่วงอื่นๆ ผู้บริโภคมักจะมีแนวโน้มซื้อของสำหรับวันตรุษเวียดนามเร็วกว่าปกติ การซื้อสินค้าจะเน้นสินค้าอาหาร ของใช้จำเป็นสำหรับบริโภคในชีวิตประจำวัน ปัจจุบัน เวียดนามอยู่ในช่วงสำคัญในการเตรียมสินค้าสำหรับช่วงตรุษเวียดนาม ซึ่งเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดที่มีขึ้นทุกปีในเวียดนาม เวียดนามมีการบริโภคและความต้องการซื้อสินค้าสูงและเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการด้านการผลิต โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม การขายปลีก เนื่องจากความต้องการภายในเวียดนามเพิ่มขึ้น ในช่วงสิ้นปีและช่วงปีใหม่ ผู้ประกอบการไทยจำเป็นที่จะต้องเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อรองรับกับความต้องการที่สูงช่วงเทศกาลปีใหม่เวียดนาม เพื่อเป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าและขยายตลาดมายังตลาดเวียดนาม

thThai