การประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศเจตนารมณ์ของอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ของกรมตามอาคาร 1,2 ไลน์ Ditp family, Intranet กรม และแจ้งเวียนผ่านทางหนังสือเวียนภายในกรม

thThai