การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของจีนในปี 2567-2568

ที่มาภาพ: https://www.cbo.cn/article/id/51654.html

ในปัจจุบัน เศรษฐกิจภายในประเทศจีนค่อย ๆ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชาวจีนเริ่มมีกำลังซื้อและหันกลับมาใส่ใจตัวเองเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามและผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มภาพลักษณ์ของตัวเองของชาวจีนมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ขนาดของตลาดเครื่องสำอางขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เนื่องจากความรักชาติและชาตินิยมของชาวจีนเริ่มเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ความงามที่ผลิตในประเทศที่ได้รับความสนใจจากชาวจีนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

 

วิเคราะห์ขนาดตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของจีน

นักวิเคราะห์ iiMedia Consulting เชื่อว่าแรงผลักดันจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของรายได้ของคนในประเทศจีน และการเพิ่มความตระหนักรู้ด้านการดูแลตัวเอง นั้นทำให้การซื้อเครื่องสำอางในประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของจีนจะหลากหลายและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้นในอนาคต

 

กราฟด้านล่างแสดงขนาดตลาดและการคาดการณ์ถึงขนาดตลาดในอนาคต โดยตลาดเครื่องสำอางของจีนนั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในปี 2566 นี้ ตลาดจีนมีมูลค่าถึง 516,900 ล้านหยวน (ประมาณ 2.584 ล้านล้านบาท)

 

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของจีนในปี 2567-2568

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1020/97448.html

สำรวจการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการซื้อเครื่องสำอางแบรนด์จีน

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2566 ผู้บริโภคชาวจีนร้อยละ 26.9 จะเพิ่มความถี่ในการซื้อเครื่องสำอางในประเทศ ทั้งจากแบรนด์เก่าและแบรนด์ใหม่ โดยผู้บริโภคมากกว่าร้อยละ 30 จะซื้อเครื่องสำอางจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและเป็นแบรนด์นำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งยังมีความถี่ในการซื้อลดลง นักวิเคราะห์ของ iiMedia Consulting เชื่อว่าด้วยความก้าวหน้าของนวัตกรรมของแบรนด์ในประเทศ ผู้บริโภคจะหันกลับมาเลือกซื้อแบรนด์ในประเทศมากขึ้น และคาดว่าแบรนด์ในประเทศจะสามารถค่อย ๆ แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากแบรนด์ต่างประเทศได้

 

กราฟด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงด้านความถี่ในการซื้อแบรนด์เครื่องสำอางในประเทศจีน จากการสำรวจ ชาวจีนมีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ของจีนหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่มีความถี่ในการซื้อสินค้าแบรนด์จากต่างประเทศลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มในการเลือกซื้อสินค้าของชาวจีนว่ามีควาสนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประเทศจีนเองเพิ่มมากขึ้น และให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศลดน้อยลงเช่นกัน

 

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของจีนในปี 2567-2568

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1020/97448.html

 

การสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภคชาวจีนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

สิ่งที่ผู้บริโภคชาวจีนคาดหวังมากที่สุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในปี 2566 คือการขยายระยะเวลาใช้งานของผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 61.1) ตามด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้หลายอย่างในชิ้นเดียว (ร้อยละ 41.2) ผลิตภัณฑ์ที่มีโปรโมชั่น/ส่วนลดเยอะมากขึ้น (ร้อยละ 40.9) บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม (ร้อยละ 39.6) ราคาเป็นมิตร (31) เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ร้อยละ 29.5) ซื้อสะดวก (ร้อยละ 28.7) บริการดี (ร้อยละ 17) และบริการหลังการขาย (ร้อยละ 10.4)

 

นักวิเคราะห์เชื่อว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์มากกว่าราคาและการส่งเสริมการขาย และผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายจะทำให้แบรนด์สามารถเติบโตและขยายกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มขึ้น

 

 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของจีนในปี 2567-2568

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1020/97448.html

 

ทุกวันนี้ ในขณะที่อุตสาหกรรมเครื่องสำอางกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว บางแบรนด์ได้มีการกล่าวอ้างเท็จและพูดประสิทธิภาพเกินความเป็นจริง เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของเครื่องสำอางและปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค ประเทศจีนจึงได้ประกาศใช้กฎระเบียบด้านการจัดการอย่างเข้มงวด และได้เพิ่มการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางโดยรวมภายในประเทศเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของจีนอยู่ในระดับที่ “คุณภาพสูง”

 

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้

อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของจีนในปัจจุบันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความต้องการเครื่องสำอางในประเทศจีนจะเพิ่มมากขึ้น แต่ชาวจีนเริ่มหันมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของประเทศจีนเอง ทำให้เครื่องสำอางแบรนด์จากต่างประเทศมีส่วนแบ่งทางการตลาดลดน้อยลง แต่จากการสำรวจ ยังมีหลากปัจจัยสำคัญที่ชาวจีนใช้ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น อายุการใช้งาน การใช้ได้หลากหลายในผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียว บรรจุภัณฑ์ที่ดูดี รวมถึงราคาและโปรโมชั่น หากผู้ประกอบการไทยต้องการตีตลาดชาวจีน ต้องศึกษาและพยายามพัฒนาคุณภาพสินค้าและขายในราคาที่ไม่แพง และพยายามสร้างจุดเด่นในตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถต่อสู้กับแบรนด์ของจีนและแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้

________________________________________________________________________________

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

วันที่ 15 ธันวาคม 2566

 

แหล่งที่มา

https://www.iimedia.cn/c1020/97448.html

thThai