นครโฮจิมินห์เป็นเมืองชั้นนำด้านโลจิสติกส์ของเวียดนาม

ตามรายงานที่เพิ่งประกาศในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โดยสมาคมโลจิสติกส์เวียดนาม (Vietnam Logistics Association หรือ VLA) นครโฮจิมินห์อยู่อันดับที่ 1 ในดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ระดับจังหวัด (Vietnam Provincial Logistics Competitiveness Index หรือ LCI) ประจำปี 2565 รองลงมาคือ นครหายฝ่อง (Hai Phong) จังหวัดบิ่นห์เยือง (Binh Duong) จังหวัดบ่าเหรี่ยะ – หวุงเต่า (Ba Ria – Vung Tau) และกรุงฮานอย (Ha Noi)

นาย Le Duy Hiep ประธานของ VLA ได้เผยว่า ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 – พฤศจิกายน 2566 สมาคมโลจิสติกส์เวียดนามร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์เวียดนาม (Vietnam Logistics Research and Development Institute หรือ VLI) และผู้ให้บริการให้คําปรึกษา Dream Incubator ซึ่งได้จัดทํารายงานตามการสํารวจใน 26 เมืองและจังหวัดทั่วประเทศที่มีระดับความโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมในภูมิภาคหรือ GRDP ปริมาณสินค้าที่นำเข้าและส่งออก รวมถึงจำนวนผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ รายงานระบุว่า โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรบุคคล ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ และกรอบกฎหมาย เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างระบบโลจิสติกส์ที่ดี

LCI ซึ่งเป็นดัชนีที่ประเมินความเร็วการพัฒนา คุณภาพ โครงสร้างพื้นฐาน และนโยบายของหน่วยงานเทศบาลและจังหวัดสําหรับธุรกิจโลจิสติกส์ในเวียดนาม จะดําเนินการทุกปี โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของท้องถิ่นโดยอิงจาก 5 เสาหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ บริการโลจิสติกส์ กรอบกฎหมาย – นโยบาย โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ และแรงงาน

นาง Ho Thi Thu Hoa ผู้อํานวยการของ VLI กล่าวว่า LCI เป็นรากฐานสําหรับองค์กรและบริษัทต่างๆ ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้ ดัชนีดังกล่าวจะมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการพัฒนาโลจิสติกส์ในภูมิภาคโดยรวมและในเวียดนามเอง

ปัจจุบัน เวียดนามเป็นที่ตั้งของบริษัทโลจิสติกส์ 4,000 แห่ง โดยร้อยละ 70 ตั้งอยู่ในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียง บริษัทส่วนใหญ่ดําเนินงานในขนาดเล็ก โดยร้อละ 90 มีเงินทุนน้อยกว่า 10 พันล้านเวียดนามด่ง (มากกว่า 413,800 เหรียญสหรัฐ) และร้อยละ 1 มากกว่า 100 พันล้านเวียดนามด่ง

(แหล่งที่มา https://en.vietnamplus.vn/ ฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566)

วิเคราะห์ผลกระทบ

ในฐานะผู้นำทางเศรษฐกิจของเวียดนาม มีระบบท่าเรือ ที่ตั้งทางการค้าที่ดี และการเชื่อมต่อระดับภูมิภาคที่กว้างขวางในภาคใต้ นครโฮจิมินห์อยู่อันดับที่ 1 ในดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ระดับจังหวัดที่เผยแพร่โดย VLA รายงานดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ระดับจังหวัดหรือ LCI ประจำปี 2565 จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในเวียดนาม โดยมีระยะเวลาการสำรวจมากกว่า 1 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ถึงเดือนพฤศจิกายน 25666 ดัชนีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของนครโฮจิมินห์ในด้านโลจิสติกส์ในเวียดนาม และเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์บริการโลจิสติกส์ที่สำคัญในภูมิภาคและทั่วโลก โดยก่อสร้างศูนย์โลจิสติกส์ 8 แห่ง โดยมีพื้นที่รวม มากกว่า 750 เฮกตาร์ ได้แก่ Cat Lai – Phu Huu (พื้นที่ใช้สอย 292 เฮกตาร์); Long Binh – Thu Duc City (พื้นที่ใช้สอย 54 เฮกตาร์); Linh Trung – Thu Duc City (พื้นที่ใช้สอย 74 เฮกตาร์); Cu Chi (พื้นที่ใช้สอย 15 เฮกตาร์); Tan Kien (พื้นที่ใช้สอย 60 เฮกตาร์) Hiep Phuoc (พื้นที่ใช้สอย 100 เฮกตาร์) อำเภอ Hoc Mon (พื้นที่ใช้สอย 150 เฮกตาร์) นอกจากนี้ โครงการอื่นๆ เช่น ห้องเย็นในนิคมอุตสาหกรรม Vinh Loc คลังสินค้าอีคอมเมิร์ซในอำเภอ Cu Chi เป็นต้น

นำเสนอโอกาส/แนวทาง

กระแสโลกกำลังย้ายห่วงโซ่อุปทานออกจากจีนและจุดหมายปลายทางใหม่คือเวียดนาม
แบรนด์ใหญ่หลายแห่งจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ย้ายไปเวียดนาม ทำให้มีการลงทุนที่หลากหลาย ดังนั้นเวียดนามจะมีโอกาสมากมายในการขนส่งสินค้าในเวลาอันใกล้นี้ โดยเฉพาะนครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญที่สุดของเวียดนาม และเป็นหนึ่งในตลาดโลจิสติกส์ที่น่าดึงดูดที่สุดสำหรับบริษัทรายใหญ่ จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนไทยในการเจาะตลาดธุรกิจโลจิสติกส์

 

thThai