ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างผู้รับเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์แผ่นป้ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่าน Banner ในเว็บไซต์ ภายใต้โครงการงานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2024

thThai