ธุรกิจให้บริการและซ่อมบำรุงยานยนต์ออสเตรเลียกว่าครึ่งยังขาดแคลนแรงงาน

ตลาดแรงงานออสเตรเลียยังคงมีการจ้างงานสูง เนื่องจากผู้ประกอบการยังคงต้องการแรงงานจำนวนมาก (โดยเฉพาะแรงงานทักษะ) การจ้างงานในตลาดแรงงานที่มีสูงกว่าแรงงานในประเทศ ทำให้อัตราการว่างงานออสเตรเลียลดลงอยู่ที่ร้อยละ 3.7 (ความต้องการแรงงานออสเตรเลียเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเทียบจากปี 2564 โดยในปี 2566 มีอาชีพที่ขาดแคลนเพิ่มขึ้น 66 สายอาชีพ) จนกลายเป็นปัญหาที่รัฐบาลออสเตรเลียให้ความสำคัญเนื่องจากส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจออสเตรเลียโดยรวม ซึ่งตลาดแรงงานออสเตรเลียยังต้องการแรงงานในสายอาชีพทักษะฝีมือในทุกภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะแรงงานในรัฐ Western Australia และรัฐ Queensland ส่วนใหญ่เป็นสายอาชีพด้านสุขภาพและสาธารณสุข วิศวกรรม คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และช่างเทคนิค อาทิ ทนายความ นักบิน นักการบัญชี หมอฟัน เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวัดสายตา แพทย์ทั่วไป  Software engineers, Web developers Cybersecurity specialists, Artificial intelligence, Machine learning, Data analytics และ Data science

สภาอุตสาหกรรมยานยนต์ออสเตรเลียร่วมกับ Fifth Quadrant ในการสำรวจตลาดแรงงานในภาคธุรกิจบริการและซ่อมบำรุงยานยนต์ออสเตรเลียพบว่า ภาคธุรกิจยังขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมเป็นวงกว้างรวมกว่า 40,000 อัตราโดยร้อยละ 47 ขาดแคลนช่างเทคนิค/ช่างฝึกหัดและร้อยละ 31 ขาดแคลนช่างฝีมือขั้นสูง อีกทั้ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจให้บริการและซ่อมบำรุงยานยนต์ออสเตรเลียเพิ่มจำนวนขึ้น ปัจจุบันมีจำนวน 27,620 แห่งทั่วประเทศและตั้งเป้าขยายบริการในภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันภาคธุรกิจกำลังประสบปัญหาสำคัญ 3 ประการ คือ ค่าจ้างแรงงานสูง (เพื่อสร้างแรงจูงใจทำให้ต้องเสนอค่าจ้างสูงกว่าค่าแรงพื้นฐาน) ราคาค่าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคใช้จ่ายลดลง สืบเนื่องมาจากภาคอุตสาหกรรมยังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมืออย่างต่อเนื่อง (แรงงานด้านเทคโนโลยี/ยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และช่างซ่อมบำรุง) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแรงงานทักษะขั้นสูงที่ส่วนใหญ่เกษียณอายุก่อนกำหนด เนื่องจากงานช่างเป็นงานหนักและการปฏิบัติงานทางกายภาพเป็นหลักจึงทำให้แรงงานเลือกที่จะเกษียณอายุเร็วขึ้น มีผลให้ภาคธุรกิจต้องปรับอัตราค่าจ้างให้สูงขึ้นเพื่อดึงดูดแรงงานที่จำเป็น ทำให้ต้นทุนด้านค่าแรงงาน ค่าอะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สูงขึ้น ประกอบกับผู้บริโภคเลือกที่จะเลื่อนเวลาการใช้บริการตรวจเช็คยานยนต์ออกไปและชะลอการซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือชิ้นส่วนยานยนต์ที่ไม่จำเป็นลง ผลจากภาวะเงินเฟ้อและแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยรวม

สภาอุตสาหกรรมยานยนต์พยายามหาแนวทางในการแก้ไขโดยริเริ่มโครงการดึงดูดช่างฝีมือ/ช่างเทคนิคขั้นสูงที่เกษียณอายุกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถด้านทักษะฝีมือมาให้คำปรึกษาและดูแลการฏิบัติงานของทีมได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่ต้องทำงานเต็มเวลา ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานฝีมือขั้นสูงด้านเทคโนโลยี/ยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และช่างซ่อมบำรุง และการชะลอการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของผู้บริโภค กลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการออสเตรเลียโดยรวม และกระทบต่อความต้องการนำเข้าสินค้าอะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในตลาดออสเตรเลีย

…………………………………………………………………..

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์

ที่มา

Australian Automotive Aftermarket

thThai