เวียดนามและกวางสีของจีนลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการเกษตร

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท และรัฐบาลประชาชนแห่งเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของจีนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรในเมืองหนานหนิงของจีน

ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยที่จะร่วมกันพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท ตลอดจนส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภาคเกษตรกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ยั่งยืนในด้านการค้าและการลงทุนด้านการเกษตรระหว่างทั้งสองประเทศ และการจัดตั้งและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานการผลิตฟาร์มข้ามพรมแดนโดยมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการจากทั้งสองประเทศภายในสามปีข้างหน้า

ทั้งสองฝ่ายจะมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท และพิธีการศุลกากรสินค้าเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาการค้าการลงทุนในสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำ และสร้างกลไกในการให้บริการธุรกิจและตลาด โดยเฉพาะจะเพิ่ม   การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในการทำฟาร์มสมัยใหม่และเทคนิคการเพาะพันธุ์ ในขณะเดียวกันส่งเสริมความร่วมมือใน  การวิจัย ดำเนินการ และสนับสนุนการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร

ทั้งสองฝ่ายจะประสานงานและทำงานร่วมกัน เพื่อยกระดับการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เกษตร และกระชับความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์และศัตรูพืช และให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์และพืชบริเวณชายแดน นอกจากนี้ สนับสนุนการฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมและโรงเรียนอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้อง

บันทึกความเข้าใจดังกล่าวยังกล่าวถึงการยกระดับและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด่านชายแดนเพื่อรองรับการค้าเกษตร ป่าไม้ และการประมงข้ามพรมแดนจีน – เวียดนามอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการของทั้ง 2 ประเทศในการร่วมมือ และสร้างอุปทานข้ามพรมแดนที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเพิ่มการค้าและการลงทุน

พิธีลงนามเกิดขึ้นเนื่องในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีฝ่าม มิงห์ จิญ (Pham Minh Chinh) เดินทางเยือนจีนเพื่อเข้าร่วมงาน China-ASEAN Expo (CAEXPO) ครั้งที่ 20 และการประชุมสุดยอดธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน (CABIS) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศจีน

                                         (จาก https://vietnamnews.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

ในช่วงที่ผ่านมา เวียดนามยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของจีน โดยในปี 2565 โดยทั้ง 2 ประเทศมุ่งมั่นที่จะบรรลุการเติบโตที่ยั่งยืนในด้านการค้าสินค้าเกษตรและประมง จัดตั้งและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานการเกษตรข้ามพรมแดน ด้วยการมีส่วนร่วมของธุรกิจจากทั้งสองประเทศ และบรรลุผลลัพธ์ที่มั่นคงในความร่วมมือด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท โดยเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ในปี 2566 การเติบโตของ GDP สูงถึงร้อยละ 4.5 โดยจีนมีความต้องการสินค้าเกษตร ป่าไม้และการประมงของเวียดนาม โดยสินค้าเกษตรเวียดนามส่งออกไปยังจีนผ่านด่านชายแดนในมณฑลกวางสีและยูนนานมีมากกว่าร้อยละ 70 เป็นสินค้าเกษตร เวียดนามยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีน และจีนเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ที่สุดและตลาดส่งออกรายใหญ่อันดับสองของเวียดนาม ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายกำลังพัฒนาเป็นไปในทางที่ดี รวมถึงการตั้งใจของทั้งสองฝ่ายในการอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้า จะช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมพัฒนาการค้าทวิภาคี ระหว่างเวียดนามและจีน เพื่อช่วยให้สินค้าเกษตร ป่าไม้ และการประมง เวียดนามเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคปลายทางในจีนได้มากยิ่งขึ้น

thThai