รายงานตลาดเกษตรอินทรีย์ในแคนาดา

จากกระแสการตื่นตัวเรื่อง Climate Change และการใส่ใจรักษาสุขภาพทำให้ชาวแคนาดาเริ่มหันมาบริโภคอาหารและสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดสารเคมีมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าเกษตรอินทรีย์กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในแคนาดาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตลาดสินค้าอินทรีย์ในแคนาดามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จากข้อมูลสถิติล่าสุดในปี 2564 สินค้าอาหารออแกนิกส์ (Organic Food Product) ในแคนาดามีมูลค่า 5,284 ล้านเหรียญยูโร (2.0 แสนล้านบาท) มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลกรองจาก สหรัฐฯ เยอรมนี ฝรั่งเศส และจีน โดยมีพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.1 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด และมีผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์จำนวน 6,916 ราย โดยมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.85 ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557

รายงานตลาดเกษตรอินทรีย์ในแคนาดา (สคต.โทรอนโต)
รายงานตลาดเกษตรอินทรีย์ในแคนาดา (สคต.โทรอนโต)
การจัดอันดับมูลค่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ รายประเทศ
จำนวนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในแคนาดา

การนำเข้าจากทั่วโลก

จากข้อมูลสถิติการนำเข้าล่าสุดระหว่างมกราคม-เมษายน 2566 แคนาดานำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์มูลค่า 264.93 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.79 โดยนำเข้าหลักจากสหรัฐฯ เม็กซิโก ฮอนดูรัส เปรู โคลัมเบีย โดยไทยเป็นอันดับที่ 9 มีมูลค่านำเข้า 3.62 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 37.18

 

อันดับ ประเทศ เหรียญสหรัฐฯ (มค.-เมย.) % สัดส่วน ^%
2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 267,539,118 281,216,791 264,932,663 100.00 100.00 100.00 -5.79
1 สหรัฐอเมริกา 108,563,658 103,058,616 95,646,061 40.58 36.65 36.10 -7.19
2 เม็กซิโก 61,504,683 67,275,625 71,303,140 22.99 23.92 26.91 5.99
3 ฮอนดูรัส 6,705,920 11,657,428 17,718,162 2.51 4.15 6.69 51.99
4 เปรู 15,134,931 25,769,427 15,316,342 5.66 9.16 5.78 -40.56
5 โคลัมเบีย 8,266,920 14,514,758 9,312,569 3.09 5.16 3.52 -35.84
6 เอกวาดอร์ 9,276,800 9,220,250 9,262,727 3.47 3.28 3.50 0.46
7 จีน 4,030,885 4,609,391 4,315,442 1.51 1.64 1.63 -6.38
8 นิคารากัว 970,031 3,378,595 3,693,128 0.36 1.20 1.39 9.31
9 ไทย 6,494,250 5,775,758 3,628,466 100.00 100.00 100.00 -37.18
10 อินโดนิเชีย 3,976,788 2,960,001 3,014,377 1.49 1.05 1.14 1.84
แหล่งข้อมูล: Global Trade Atlas/Statistics Canada

สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่แคนาดานำเข้าหลักจากทั่วโลกระหว่างมกราคม-เมษายน 2566 ได้แก่ เมล็ดกาแฟดิบ สินค้าประเภทผักผลไม้ กล้วย ถั่ว แตงกวา สตอร์เบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ พริกหวาน (Pepper of Genus) ราสเบอร์รี่ ซอสมะเขือเทศ และซอสพิซซ่า (ที่ผลิตจากมะเขือเทศและเครื่องปรุงอื่นๆ) ตามลำดับ ทั้งนี้ สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่การนำเข้าขยายตัว ได้แก่ แตงกวา และแตงสีเหลืองขนาดเล็ก ขยายตัวร้อยละ 38.36 พริกหวานขยายตัวร้อยละ 16.79 ซอสมะเขือเทศ ขยายตัวร้อยละ 6.10 ซอสพิซซ่า ขยายตัวร้อยละ 54.56

 

อันดับ HS Code สินค้า Certified Organic เหรียญสหรัฐฯ (มค.-เมย.) % สัดส่วน ^%
2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 267,539,118 281,216,791 264,932,663 100.00 100.00 100.00 -5.79
1 0901110010 เมล็ดกาแฟดิบ 35,110,599 62,173,243 48,010,832 13.12 22.11 18.12 -22.78
2 0803900010 กล้วย (สดหรืออบแห้ง) 18,727,857 18,528,019 17,861,018 7.00 6.59 6.74 -3.60
3 2008199090 ถั่ว (ดิบหรือแปรรูป) 20,512,574 18,812,699 17,562,200 7.67 6.69 6.63 -6.65
4 0707009980 แตงกวา (Cucumbers) & แตงสีเหลืองขนาดเล็ก (Gherkins) 10,334,431 10,267,290 14,206,041 3.86 3.65 5.36 38.36
5 0810109910 สตอร์เบอร์รี่ (สดหรือแปรรูป) 18,240,138 14,978,696 13,055,305 6.82 5.33 4.93 -12.84
6 0810400022 บลูเบอร์รี่ (สดหรือแปรรูป) 13,827,088 10,330,538 10,221,590 5.17 3.67 3.86 -1.05
7 0709609011 พริกหวาน (Peppers Of Genus Capsicum) 3,681,346 7,944,408 9,278,596 1.38 2.83 3.50 16.79
8 0810200011 ราสเบอร์รี่ (Raspberries) 8,851,226 9,179,028 8,975,601 3.31 3.26 3.39 -2.22
9 2103209091 ซอสมะเขือเทศ (Tomato Sauces) 6,927,049 7,558,286 8,018,986 2.59 2.69 3.03 6.10
10 2103209010 ซอสพิซซ่า Pizza Sauce 3,417,961 4,982,732 7,701,162 1.28 1.77 2.91 54.56
แหล่งข้อมูล: Global Trade Atlas/Statistics Canada

ในช่วงปี 2565 (มกราคม-ธันวาคม) แคนาดามีการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ มูลค่า 835.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.31 โดยนำเข้าหลักจากสหรัฐฯ เม็กซิโก เปรู โคลัมเบีย ฮอนดูรัส เอกวาดอร์ ไทย จีน อินโดนีเซีย และนิคารากัว ตามลำดับ โดยนำเข้าจากไทยมูลค่า 18.38 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.45 ทั้งนี้ การนำเข้าจากสหรัฐฯ และเม็กซิโกเพียง 2 ประเทศคิดเป็นสัดส่วนถึงเกือบร้อยละ 60 ของการนำเข้าทั้งหมด  

 

อันดับ ประเทศ เหรียญสหรัฐ (มค.-ธค.) % สัดส่วน ^%
2563 2564 2565 2563 2564 2565
รวม 761,673,312 846,568,520 835,504,552 100.00 100.00 100.00 -1.31
1 สหรัฐอเมริกา 341,473,635 368,093,116 351,692,200 44.83 43.48 42.09 -4.46
2 เม็กซิโก 127,028,579 141,184,237 138,686,575 16.68 16.68 16.60 -1.77
3 เปรู 42,547,072 49,441,378 79,512,743 5.59 5.84 9.52 60.82
4 โคลัมเบีย 26,274,229 35,426,748 39,529,396 3.45 4.18 4.73 11.58
5 ฮอนดูรัส 19,287,080 29,044,977 31,170,396 2.53 3.43 3.73 7.32
6 เอกวาดอร์ 23,823,157 25,584,485 25,989,906 3.13 3.02 3.11 1.58
7 ไทย 17,110,906 22,002,472 18,383,059 2.26 2.62 2.22 -16.45
8 จีน 10,873,294 12,748,741 14,426,639 1.43 1.51 1.73 13.16
9 อินโดนิเชีย 12,685,614 11,770,685 12,063,535 1.67 1.39 1.44 2.49
10 นิคารากัว 7,422,243 11,294,350 12,042,369 0.97 1.33 1.44 6.62
แหล่งข้อมูล: Global Trade Atlas/Statistics Canada

จากข้อมูลสถิติการนำเข้าระหว่างมกราคม-ธันวาคม 2565 แคนาดามีการนำเข้าสินค้า เกษตรอินทรีย์หลักๆ ได้แก่ เมล็ดกาแฟดิบ ถั่ว กล้วย สตอร์เบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ แตงกวา ซอสมะเขือเทศ ซอสพิซซ่า ผักกาด ตามลำดับ

อันดับ HS Code สินค้า Certified Organic เหรียญสหรัฐ (มค.-ธค.) % สัดส่วน ^%
2563 2564 2565 2563 2564 2565
รวม 761,673,312 846,568,520 835,504,552 100.00 100.00 100.00 -1.31
1 0901110010 เมล็ดกาแฟดิบ 109,602,639 138,337,120 185,296,092 14.39 16.34 22.18 33.95
2 2008199090 ถั่ว (ดิบหรือแปรรูป) 56,266,325 65,279,110 66,586,409 7.39 7.71 7.97 2.00
3 0803900010 กล้วย (สดหรืออบแห้ง) 50,443,412 54,657,516 54,872,312 6.62 6.46 6.57 0.39
4 0810109910 สตอร์เบอร์รี่ (สดหรือแปรรูป) 37,500,299 53,859,668 40,065,831 4.92 6.36 4.80 -25.61
5 0810400022 บลูเบอร์รี่ (สดหรือแปรรูป) 29,215,155 39,060,068 35,278,571 3.84 4.61 4.22 -9.68
6 0810200011 ราสเบอร์รี่ (Raspberries) 24,519,294 32,633,013 29,885,839 3.22 3.85 3.58 -8.42
7 0707009980 แตงกวา (Cucumbers) & แตงสีเหลืองขนาดเล็ก (Gherkins) 27,036,642 37,707,799 24,509,071 3.55 4.45 2.93 -35.00
8 2103209091 ซอสมะเขือเทศ (Tomato Sauces) 24,572,134 21,262,944 22,715,784 3.23 2.51 2.72 6.83
9 2103209010 ซอสพิซซ่า Pizza Sauce 10,229,590 11,802,795 20,941,359 1.34 1.39 2.51 77.43
10 0705199021 ผักกาด (Lettuce) 21,987,065 22,051,101 20,149,407 2.89 2.60 2.41 -8.62
แหล่งข้อมูล: Global Trade Atlas/Statistics Canada

 

การนำเข้าจากไทย

                   แคนาดามีการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากไทยในช่วงระหว่าง มกราคม-เมษายน 2566 มูลค่า 3.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 37.18 สินค้าหลักที่แคนาดานำเข้าจากไทย ได้แก่ ถั่ว แป้งมันสำปะหลัง ชาสมุนไพร ชาเขียว ชาดำ ซอสพิซซ่า ตามลำดับ ทั้งนี้ มีสินค้าหลายชนิดของไทยที่เป็นเกษตรอินทรีย์ แต่ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลทางสถิตินำเข้าโดยกรมศุลกากรแคนาดา ที่แยกพิกัดศุลกากร (HS Code) ออกมาโดยเฉพาะ โดยจะรวมกับสินค้าที่ไม่ใช่ Non-Organic อาทิ สินค้าข้าวเกษตรอินทรีย์ของไทย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ หรือข้าวสี รวมถึงกลุ่มขนมขบเคี้ยว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจสินค้าข้าวเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เนื่องจากมองว่าเป็นทางเลือกของสินค้าข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดจากสารเคมี ยาฆ่าแมลง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

 

อันดับ HS Code สินค้า Certified Organic เหรียญสหรัฐ (มค.-เมย.) % สัดส่วน ^%
2564 2565 2566 2564 2565 2566
รวม 6,494,250 5,775,758 3,628,466 100.00 100.00 100.00 -37.18
1 2008199090 ถั่ว (ดิบหรือแปรรูป) 5,818,720 4,686,471 2,589,844 89.60 81.14 71.38 -44.74
2 1903000000 แป้งมันสำปะหลัง 585,103 986,409 1,036,015 9.01 17.08 28.55 5.03
3 1211901010 ชาสมุนไพร (Herbal Tea)

ขนาดถุง Individual Serving

0 0 1,567 0 0 0.04 n/a
4 0902101010 ชาเขียว (Green Tea)

ขนาดถุง Individual Serving

0 299 930 0 0.01 0.03 211.42
5 0902309011 ชาดำ (Black Tea)

ขนาดถุงไม่เกิน 3 กิโลกรัม/ถุง

5,009 9,289 79 0.08 0.16 0.00 -99.15
6 2103209010 Pizza Sauce 0 0 31 0 0 0.00 n/a
7 2202993910 เครื่องดื่มที่มีส่วนปรกอบนม 0 190 0 0.00 0 n/a
8 2103209091 ซอสมะเขือเทศ (Tomato Sauces) 0 0 0 0 0 0 n/a
9 0902301011 ชาดำ (Black Tea)

ขนาดถุง Individual Serving

2,052 0 0 0.03 0 0 n/a
10 0902200010 ชาเขียว (Green Tea)

ขนาดถุงมากกว่า 3 กิโลกรัม/ถุง

2 0 0 0.00 0 0 n/a
แหล่งข้อมูล: Global Trade Atlas/Statistics Canada

 

ในภาพรวมของการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากไทย ในปี 2565 (มกราคม-ธันวาคม) มีมูลค่า 18.38 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.45 สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ ถั่ว แป้งมันสำปะหลัง เมล็ดกาแฟดิบ มะนาวสด สัปปะรดสด เครื่องดื่มชา ตามลำดับ โดยสินค้าที่มีการขยายตัว ได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง มะนาวสด และสัปปะรดสด

 

อันดับ HS Code สินค้า Certified Organic เหรียญสหรัฐฯ (มค.-ธค.) % สัดส่วน ^%
2563 2564 2565 2563 2564 2565
รวม 17,110,906 22,002,472 18,383,059 100.00 100.00 100.00 -16.45
1 2008199090 ถั่ว (ดิบหรือแปรรูป) 15,190,451 19,224,475 15,029,127 88.73 87.28 81.70 -21.82
2 1903000000 แป้งมันสำปะหลัง 1,534,828 2,442,421 3,050,928 8.97 11.09 16.59 24.91
3 0901110010 เมล็ดกาแฟดิบ 235,425 302,709 261,919 1.38 1.37 1.42 -13.47
4 0805500012 มะนาวสด 14,251 8,024 16,504 0.08 0.04 0.09 105.69
5 0804300011 สับปะรดสด 0 0 12,077 0 0 0.07 n/a
6 0902309011 ชาดำ (Black Tea)

ขนาดถุงไม่เกิน 3 กิโลกรัม/ถุง

38,437 11,535 10,217 0.22 0.05 0.06 -11.43
7 0902200010 ชาเขียว (Green Tea)

ขนาดถุงมากกว่า 3 กิโลกรัม/ถุง

0 2 1,645 0 0.00 0.01 69666.87
8 0902101010 ชาเขียว (Green Tea)

ขนาดถุง Individual Serving

0 0 364 0 0 0.00 n/a
9 2202993910 เครื่องดื่มที่มีส่วนปรกอบนม 0 0 190 0 0 0.00 n/a
10 1211901010 ชาสมุนไพร (Herbal Tea)

ขนาดถุง Individual Serving

158 0 48 0.00 0 0.00 n/a
แหล่งข้อมูล: Global Trade Atlas/Statistics Canada

 

พฤติกรรมผู้บริโภค

จากผลการสำรวจของหน่วยงาน Canada Organic Trade Association พบว่าชาวแคนาดากว่าร้อยละ 66 มีการซื้อสินค้าออร์แกนิกทุกสัปดาห์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าผักผลไม้ โดยแหล่งเพาะปลูกสินค้า
ออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตั้งอยู่ในรัฐควิเบก (ฝั่งตะวันออก) และรัฐบริติชโคลัมเบีย (ฝั่งตะวันตก) ในอดีตสินค้าออร์แกนิกจะต้องหาซื้อจากร้านที่เป็นสินค้าเฉพาะ (Specialty Store) แต่ปัจจุบันสินค้าดังกล่าวสามารถหาซื้อได้ทั่วไปในห้างค้าปลีกระดับประเทศ โดยห้างค้าปลีกจะมีแผนกสินค้าที่เป็นสินค้าออร์แกนิกโดยเฉพาะ (Organic Product Section)

ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงและการศึกษาระดับสูงเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักของสินค้าออร์แกนิกในแคนาดา นอกจากนี้ วิกฤตโควิดได้ทำให้ผู้บริโภคปรับพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและหันมาห่วงใยสุขภาพมากขึ้น โดยในปี 2564 ชาวแคนาดามีการจับจ่ายกับสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ อาทิ ผักปลอดสารพิษ อาหารเสริม รวมถึงสินค้าออร์แกนิก มูลค่า 6.9 พันล้านเหรียญแคนาดา (1.86 แสนล้านบาท) โดยมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.2

กฎระเบียบสินค้าเกษตรอินทรีย์แคนาดา

แคนาดาได้นำระบบ Canada Organic Regime (COR) ออกบังคับใช้เมื่อปี 2552 ตามระเบียบ Organic Products Regulations (2009) โดยมีหน่วยงาน Canadian Food Inspection Agency (CFIA) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจจะจำหน่ายหรือส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์มาขายในตลาดแคนาดา จะต้องปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการผลิต การจัดการ ให้เข้ากับหลักเกณฑ์การเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ พร้อมควบคุมมาตรฐานสินค้าให้เป็นไปตามกฎของ (CFIA) และต้องทำการขอใบรับรองจากผู้ที่สามารถออกใบรับรองให้ได้ตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถปิดฉลากอย่างถูกกฎหมายว่าเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้

รายงานตลาดเกษตรอินทรีย์ในแคนาดา (สคต.โทรอนโต)

ตราสัญลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของแคนาดา

ระเบียบการนำเข้า

CFIA ได้ทำข้อตกลงความเทียบเท่าด้านออร์แกนิค (Organic equivalency) ไว้กับบางประเทศ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มการเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก โดยในข้อตกลงระบุไว้ว่า สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจากประเทศ/เขตเศรษฐกิจหนึ่งสามารถนำไปขายในอีกประเทศ/เขตเศรษฐกิจหนึ่งในฐานะสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้เช่นกัน ในปัจจุบัน CFIA รับรองความเทียบเท่าด้านเกษตรอินทรีย์กับคอสตาริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เม็กซิโก สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

ฉลากอาหารสินค้าเกษตรอินทรีย์

  • สินค้าที่จะสามารถติดฉลากสินค้าว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ “organic” ได้ จะต้องประกอบด้วยส่วนผสมที่มาจากการเกษตรกรรมร้อยละ 95
  • สินค้าที่มีส่วนประกอบด้วยส่วนผสมที่มาจากการเกษตรกรรมร้อยละ 70-95 จะสามารถระบุข้อความ “contains x% organic ingredients” ไว้บนผลิตภัณฑ์ได้
  • ฉลากอาหารสินค้าเกษตรอินทรีย์ต้องมีการกำกับทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสไว้ใกล้ๆ ตรามาตรฐานให้เห็นได้ชัดเจน
  • CFIA ไม่อนุญาตให้ระบุคำว่า “100% organic (ชื่อผลิตภัณฑ์)” บนฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ใดๆ
  • CFIA ไม่อนุญาตให้ระบุคำว่า “made with organic ingredients” บนฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์

 

 

รายชื่อผู้ขำนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในแคนาดา

J.E. Russell Produce Ltd.

165 The Queensway, Suite 332, Toronto, ON  M8Y 1H8

Tel:  416-252-7838;  Fax:  416-252-0165

Email:

Gambles Produce

302 Dwight Ave., Toronto, ON  M8V 2w7

Tel:  416-259-6397

North American Produce Buyers Ltd.

Ontario Food Terminal

165 The Queensway Ste 336,

Tel:  416-255-5544;  Fax:  416-255-7573

E-mail:  naproduce@naproduce.com

Rite Pak Produce Co. Ltd./ Burnac Produce

Ontario Food Terminal

165 The Queensway Toronto, ON  M8Y 1H8

Tel:  416-252-3121;  Fax:  416-259-5001

Email: info@burnacproduce.com

Chenail

340 Bellarmin St., Montreal, PQ  H2P 1G5

Tel:  514-858-7540

Email:  INFO@CHENAIL.CA

Krown Produce Inc.

4923 47 St. SE, Calgary, AB  T2B 3S5

Tel:  403-720-3000

Thomas Fresh

5470 76 Ave SE, Calgary, AB  T2C 4S3

Tel:  403-236-8234;  Fax:  403-236-5986

E:  https://www.thomasfresh.com/contact-us/

Ocean Wave Imports

6295 Northam Drive Unit 14, Mississauga, ON  L4V 1|H8

Tel:  905-672-5050;  Fax:  905-672-0110

Email:  info@oceanwaveimports.ca

Thomas Fruits Et Legumes

9150 Charles de la Tour, Montreal, Quebec H4N 1M2

Tel:  514-389-3815;  Fax:  514-389-0806

E:  https://thomasfruits.com/en/contact

 

F.G. Lister

475 Horner Ave., Toronto ON  M8W 4X7

Tel:  416-259-7621;  Fax;  416-252-0906

E:  Email: info@fglister.com

Bramford Produce

2501 Stanfield Rd., Mississauga, ON  L4Y 1R6

Tel:  905-615-9400

E:  orders@bamfordproduce.com

FreshPoint Vancouver

1020 Malkin Ave, Vancouver BC V6A 3S9

Tel:  (604) 253-1551

freshpoint.com

Fresh Direct Produce

888 Malkin Ave, Vancouver BC V6A2K6

Tel:  (604) 255-1330

freshdirectproduce.com

E:  https://www.freshdirectproduce.com/contact/

The Produce Terminal

788 Malkin Avenue, Vancouver BC V6A 2K2

Tel:  (604) 251-3383

prodterm.com

E:  info@prodterm.com

Discovery Organics

880 Malkin Avenue, Vancouver, BC, V6A 2K6

www.discoveryorganics.ca

Tel:  604 299 1684

E:  https://www.discoveryorganics.ca/contact-us

Fresh Direct Produce

888 Malkin Ave, Vancouver BC V6A2K6 · ~4.2 km

Tel:  (604) 255-1330

freshdirectproduce.com

E:  Email: hello@freshdirectproduce.com

Van Whole Produce

830 Malkin Avenue, Vancouver BC V6A 2K2

Tel:  (604) 251-3330

E:  Email: raymond_tsang@vanwhole-produce.com  (Contact:  Mr. Raymond Tsang)

 

รายชื่อผู้นำเข้าข้าวเกษตรอินทรีย์

Western Rice Mills

11111 Twigg Place Unit #1059, Richmond BC V6V 0B7

T:  (604) 321-0338

E:  info@westernricemills.com

Thai United Food Trading

2 – 7978 N Fraser Way, Burnaby BC V5J 0C7

T:  (604) 437-4933

E:  https://www.thai-united.com/contact/

Tree of Life

9488 Telegraph Trail, Surrey BC V4N4H1

T:  (604) 881-7100

treeoflife.ca

E:  https://treeoflife.ca/offices/

Dainty Rice Company

725 Broadway St, Windsor, Ontario, N9C 0C1

Tel:  1-800-361-1360

E:  https://dainty.ca/contact/

daintyinfo@dainty.ca

Floating Leaf

28A Christopher St, Sunnyside MB R5R 0E5

Tel:  (204) 989-7696

E:  https://eatwildrice.ca/pages/contact-us

Jiva Organics Mfg & Distribution Inc

7442 Fraser Park Drive, Burnaby B C V5J 5B9

T:  (604) 254-9480

E: https://www.jivaorganics.ca/contact-us

Yu Pik

1385 Louvain O, Montreal, QC, Canada H4N 1G6

T:  844-687-9005

E:  https://yupik.com/en/contact

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต และ
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์

กรกฎาคม 2566

 

 

 

thThai