แนวโน้ม อุตสาหกรรมแฟชั่นความงามของจีนในปี 2566

ที่มาภาพ: https://www.cbndata.com/information/75156

 

อุตสาหกรรมแฟชั่นความงามของจีนในปี 2566 ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากที่สุด และชอบการออกแบบที่มีองค์ประกอบของแฟชั่นระดับชาติ

 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการเปลี่ยนแปลงและการยกระดับแบรนด์แฟชั่นความงามของประเทศจีน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการบริโภคของชาวจีน อุตสาหกรรมเครื่องสำอางได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว และขนาดของตลาดเครื่องสำอางของจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 ขนาดตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของจีนมีมูลค่าสูงถึง 485.81 พันล้านหยวน (ประมาณ 2.33 ล้านล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จากปีก่อนหน้า และคาดว่าจะเกิน 510 พันล้านหยวน (ประมาณ 2.45 ล้านล้านบาท) ในปี 2566

 

แนวโน้ม อุตสาหกรรมแฟชั่นความงามของจีนในปี 2566

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1020/95813.html

 

กลุ่มผู้บริโภค: ผู้หญิงที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง

จากข้อมูลของ iiMedia Research แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเพศหญิงมีสัดส่วนค่อนข้างสูงในตลาดผลิตภัณฑ์ความงามในประเทศจีน โดยสูงถึงร้อยละ 79.7 และมีแนวโน้มเป็นกลุ่มวัยรุ่นอย่างชัดเจน ซึ่งมีช่วงกลุ่มอายุกระจุกตัวอยู่ระหว่าง 25 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.2 กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางและสูงมีสัดส่วนมาก โดยรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่ 5,001-10,000 หยวน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมากลุ่มที่มีรายได้คือ 10,001-15,000 หยวน 5,000 หยวน และต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 29.4 และร้อยละ 14.8 ตามลำดับ

 

แนวโน้ม อุตสาหกรรมแฟชั่นความงามของจีนในปี 2566

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1020/95813.html

 

ความต้องการของผู้บริโภค: ผู้บริโภคชอบการออกแบบที่มีองค์ประกอบของเทรนด์ระดับชาติ

ข้อมูลจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคร้อยละ 54.46 ชอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผสมผสานหลายรูปแบบ ร้อยละ 38.82 ของผู้บริโภคชอบการออกแบบเครื่องสำอางแฟชั่นแนววัฒนธรรมจีน โดยร้อยละ 62.6 ของผู้บริโภคที่ชื่นชอบการออกแบบสไตล์จีนนั้นชอบการออกแบบมีพืชเป็นองค์ประกอบ อีกทั้ง ผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นยังชอบการออกแบบที่มีสีสัน คิดเป็นร้อยละ 57.6 และผู้บริโภคกว่าครึ่งชอบการออกแบบที่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับสัตว์

จากการสำรวจพบว่าผู้บริโภคมีความต้องการในแบบของตัวเองและมีแตกต่างกันอย่างชัดเจน แบรนด์เครื่องสำอางแฟชั่นควรใส่ใจกับการออกแบบและการผสมผสานองค์ประกอบที่หลากหลายบนพื้นฐานของวัฒนธรรมแบบจีนดั้งเดิม และใช้องค์ประกอบแฟชั่นรูปแบบประจำชาติที่ผู้บริโภคชื่นชอบในการออกแบบ

 

แนวโน้ม อุตสาหกรรมแฟชั่นความงามของจีนในปี 2566

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1020/95813.html

 

การวิเคราะห์แนวโน้ม: ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้ามากที่สุด

ข้อมูลการสำรวจจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่าปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการซื้อแบรนด์ความงามแฟชั่นระดับประเทศ ได้แก่ คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 68.57) ราคาผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 58.62) ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 54.91) และส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 53.32) ในส่วนของการปรับปรุงแบรนด์ความงามในอนาคตนั้น ผู้บริโภคร้อยละ 58.85 ให้ความเห็นว่าควรปรับปรุงคุณภาพบริการหลังการขาย นักวิเคราะห์เชื่อว่าในขณะที่่ทางรัฐบาลควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมความงามอย่างเข้มงวด แบรนด์แฟชั่นความงามควรปรับปรุงโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของสินค้าของอุตสาหกรรม

 

แนวโน้ม อุตสาหกรรมแฟชั่นความงามของจีนในปี 2566

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1020/95813.html

 

ในปัจจุบันการรับรู้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความเข้าใจในความต้องการการบริโภคของตนเองก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มีความต้องการที่สูงขึ้นในการเลือกซื้อเครื่องสำอาง ให้ความสำคัญกับส่วนผสมและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้มีการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดข้อกำหนดในด้านคุณภาพที่สูงขึ้นสำหรับแบรนด์เครื่องสำอาง เน้นการวิจัยและพัฒนาและประสิทธิภาพ และคุณภาพการบริโภคของประเทศได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

 

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้

อุตสาหกรรมแฟชั่นความงามของจีนมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงวัยระหว่าง 25 – 35 ปี มีรายได้ระดับปานกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อและยังไม่งบจำกัด และกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการเป็นของตัวเองและค่อนข้างแตกต่างกัน อีกทั้งยังชอบเครื่องสำอางที่มีการออกแบบสไตล์จีนโบราณ หากผู้ประกอบการไทยสนใจนำสินค้าเครื่องสำอางของไทยมาจำหน่าย ต้องศึกษาความต้องการ และเปลี่ยนการออกแบบให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลายของชาวจีน ออกแบบให้เป็นสไตล์จีนมากขึ้น หรือลองใส่ความเป็นไทยเข้าไปเพื่อเพิ่มความแตกต่างกับสินค้าจีนในตลาด และตั้งราคาที่ไม่สูงเกินไปเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้หันมาสนใจในสินค้าที่จำหน่าย

________________________________________________________________________________

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

วันที่ 15 กันยายน 2566

 

แหล่งที่มา

https://www.iimedia.cn/c1020/95813.html

thThai