นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสของจีนในปี 2566

ที่มาของรูป: http://img.iimedia.cn/00001532e33a3a3dbf2b2476b44e22fa90955646efa4cf2c5771f06308ef40b4c6d73

สถิติแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในประเทศจีนจะสูงถึง 245 ล้านคนในปี 2565 โดยมีอัตราความชุกที่ร้อยละ 27.9 กล่าวคือ ผู้ใหญ่ 3 ใน 10 คนจะต้องทนทุกข์ทรมานจากความดันโลหิตสูง ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2564 จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นผู้ใหญ่ในประเทศจีน (อายุ 20-79 ปี) เพิ่มขึ้นจาก 90 ล้านคนเป็น 141 ล้านคน และคาดว่าภายในปี 2588 จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานอายุ 20-79 ปีในจีนจะเพิ่มขึ้นเป็น 174 ล้านคน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการปรับปรุงสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ “แผนปฏิบัติการวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2568)” จึงเสนอ “การลด 3 ประการ”พร้อมสนับสนุนวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี “ลดเกลือ ลดน้ำตาล และลดน้ำมัน”

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสของจีนในปี 2566

ที่มาของรูป: http://img.iimedia.cn/10001316a9fcd67c3e0219642d7ace1e6722803c79d7163415c7102344bfdcccdd23c

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการบริโภคเกลือ น้ำมัน เครื่องปรุงอาหารและน้ำตาลที่บริโภคเป็นรายบุคคลในประเทศจีนเกินกว่าปริมาณที่ได้รับคำแนะนำของสมาคมโภชนาการจีน มีการปรับปรุงระดับการบริโภคของชาวจีนผู้อยู่อาศัยและการเพิ่มพูนความรู้ด้านโภชนาการ การกินเพื่อสุขภาพจึงกลายเป็นทัศนคติใหม่ในชีวิตของชาวจีน แนวโน้มด้านสุขภาพได้นำโอกาสการพัฒนาใหม่มาสู่อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส จำนวนบริษัทที่ใช้เครื่องปรุงรสเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ ลดโซเดียม ออร์แกนิก และสารเติมแต่ง 0 รายการ  เป็นจำนวนมากที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปในตลาด จากข้อมูลจาก iiMedia Research ขนาดตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสของจีนจะสูงถึง 513.3 พันล้านหยวนในปี 2565 และคาดว่าจะสูงถึง 1,002.8 พันล้านหยวนในปี 2570 นักวิเคราะห์ของ iiMedia Consulting เชื่อว่าภูมิทัศน์การแข่งขันในปัจจุบันของตลาดเครื่องปรุงรสแบบดั้งเดิมมีเสถียรภาพโดยทั่วไป และหมวดหมู่เล็กๆ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น เครื่องปรุงรสมัตสึทาเกะ ได้เข้าสู่ตลาดผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซใหม่ๆ แถมได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคในอนาคต ความต้องการด้านสุขภาพในตลาดภายในประเทศจะยังคงได้รับการเผยแพร่ต่อไป อัตราการเจาะตลาดของเครื่องปรุงรสเพื่อสุขภาพที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้นจะเพิ่มขึ้น แนวโน้มการพัฒนามีแนวโน้มที่ดี

ข้อคิดเห็น สคต.เซี่ยงไฮ้

ถ้าพิจารณาจากข้อมูล เนื่องจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งกระแสนิยมที่ชาวจีนในเมืองใหญ่ๆให้ความสำคัญนั้นจึงแสดงในเห็นว่าสินค้าอุปโภคและบริโภคในกลุ่มเพื่อสุขภาพจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นแน่ นั้นอาจทำให้เกิดการตลาดใหม่ๆและมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเปิดตลาดการค้าในจีน ควรที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเรียนรู้กฏระเบียนอย่างดี เพื่อที่จะมาปรับใช้ในอนาคต

จัดทำโดย กรมส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

แหล่งที่มา 

https://www.iimedia.cn/c400/92887.html

thThai