ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาพาหนะพร้อมบริการสำหรับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ ๖๘ (68th Bangkok Gems and Jewelry Fair) ปี ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

thThai