สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch ปรับลดสถานะความน่าเชื่อถือของเคนยา

Fitch Rating หน่วยงานจัดอันดับระดับโลก ได้ปรับลดสถานะเครดิตของเคนยาลดลง เนื่องจากปัญหาด้านสภาพเศรษฐกิจมหภาคที่ทวีความรุนแรงขึ้น เช่น เงินเฟ้อสูง ค่าเงินเคนยาชิลลิ่งอ่อนค่า สถานะเงินสำรองระหว่างประเทศลดลง เป็นต้น ซึ่งหมายการปรับลดระดับของเคนยาครั้งนี้นั้น ทำให้เคนยาจะต้องมีรายจ่ายมากขึ้นในการขอกู้เงินสำหรับเงินกู้ที่รัฐบาลจัดหาจากตลาดการเงินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตามแถลงการณ์ของ Fitch Rating เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาประกาศว่า ได้ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสากลระยะยาวของผู้ออกสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (IDR: (Long-Term Foreign Currency) ของเคนยาเป็นลดลงจากฺ B+ หรือ มีเสถียรภาพ มาอยู่ที่ระดับ ‘B’

 

การปรับลดอันดับในครั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดทางการเงินภายนอกที่เพิ่มขึ้นของประเทศ ท่ามกลางความต้องการเงินทุนจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงที่เคนยามีภาระจะต้องชำระหนี้ที่ผูกพันกับพันธบัตรยูโร มูลค่า ๒ พันล้านเหรียญสหรัฐ ที่จะครบกำหนดที่จะต้องชำระเงินในปี ๒๕๖๗ และเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่ปรับลดลง ทำให้ต้นทุนทางการเงินของประเทศเพิ่มขึ้น ตลอดจนถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายด้านการคลังของรัฐบาลเคนยาเนื่องจากความเสี่ยงในการดำเนินการของการประกาศขึ้นภาษีผ่านกฎหมายการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังเป็นข้อขัดแย้งซึ่งก่อให้เกิดความไม่สงบในสังคมและมีการประท้วงในปัจจุบันมาแล้วหลายสัปดาห์

 

ด้าน Fitch Rating ได้แสดงความเห็นว่า การยืนยันอันดับเครดิตจะช่วยรักษาสมดุลของหนี้ภาครัฐและหนี้ต่างประเทศที่ค่อนข้างสูงของประเทศเคนยา บวกกับฐานรายได้ที่ลดลง เมื่อเทียบกับความพยายามของรัฐบาลในการจัดเก็บรายได้ที่ยึดตามคำปรึกษาของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ทำให้เกิดการปรับปรุงฐานภาษีเพื่อจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้น และแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งในระยะกลาง อีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่า ภาระหนี้นอกระบบของรัฐบาลเคนยาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า ๔.๓ พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปีงบประมาณที่คาบเกี่ยวกันระหว่างปี ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ รวมถึงการชำระหนี้พันธบัตรยูโร (Eurobond) จำนวน ๒ พันล้านเหรียญสหรัฐ ที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายนปีหน้า โดย Fitch Rating ยังมองว่า รัฐบาลเคนยาจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินในอนาคต แม้เคนยาจะผ่านการให้กู้ยืมอย่างเป็นทางการ และยังมีแหล่งเงินกู้ร่วมอย่างต่อเนื่อง และโดยล่าสุดได้รับเงินกู้จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณ ๑.๙ พันล้านเหรียญสหรัฐ

 

ทั้งนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออีกแห่งอย่าง Moody’s ก็ได้ปรับลดอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของเคนยา สกุลเงินท้องถิ่นตามอันดับเครดิตบริษัท (Issuer Rating) และอันดับของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิโดยทั่วไป (Senior unsecured bond) จากระดับ B๒ ลดลงมาที่ระดับ B๓ อันเนื่องมาจากความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น

 

ความเห็นของ สคต.

 

การที่สถาบันจัดลำดับทั้ง Fitch Rating และ Moody ปรับลดระดับเครติดของเคนยานั้น ส่งผลโดยรวมให้ต้นทุนของภาคธุรกิจและภาครัฐของเคนยาให้สูงขึ้น เนื่องจาก เจ้าหนี้ที่จะให้กู้นั้น จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยตามมา ซึ่ง สคต. มองว่า สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความเสี่ยงของการทำธุรกิจของบริษัทในเคนยาที่จะมีมากขึ้น จนส่งผลให้กำลังชื้อของผู้บริโภค โดยรวมลดลง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการนำเข้าสินค้าต่างๆของเคนยา รวมถึงการนำเข้าสินค้าจากไทยด้วย ซึ่งผู้ส่งออกไทยควรติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเคนยาต่อไปเพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์ในการทำตลาดให้เหมาะสมได้ต่อไป

 

ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมด้านการค้าและการลงทุนต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke

 

ที่มา : The EastAfrican

thThai