Chinanews.com (ผู้สื่อข่าว Li Shuzheng) เผยข้อมูลจากสำนักงานสถิติของนครเซี่ยงไฮ้เรื่องผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของประเทศในครึ่งแรกของปี 2566 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566     GDP ของนครเซี่ยงไฮ้ในช่วงครึ่งแรกของปีอยู่ที่ 2,139,017 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบเป็นรายปี มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมหลัก (เกษตรกรรม) อยู่ที่ 3.512 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบเป็นรายปี มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมรอง (อุตสาหกรรมการแปรรูป) อยู่ที่ 508.260 พันล้านหยวน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 และมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมทั่วไป (อุตสาหกรรมคมนาคม) อยู่ที่ 1,627.245 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 นี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเซี่ยงไฮ้เติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมเกิดใหม่

GDP ของเซี่ยงไฮ้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 เติบโตร้อยละ 9.7

ที่มาของรูป: lhw.com

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมในเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 ในขณะที่มูลค่าผลผลิตรวมของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1,879.792 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบเป็นรายปี  ในบรรดาภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดรวม 35 ภาค โดยมูลค่าผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมของ 28 ภาค  มีการเติบโตด้วยอัตราร้อยละ 80 หากเทียบปีต่อปี

ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ มูลค่าผลผลิตรวมเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมเกิดใหม่ในนครเซี่ยงไฮ้อยู่ที่ 838.547 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตราการเติบโตเร็วกว่ามูลค่าผลผลิตรวมขององค์กรอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ถึงร้อยละ 2.8 ซึ่งในอุตสาหกรรมนี้ รวมมูลค่าการผลิตของรถยนต์พลังงานใหม่ พลังงานใหม่ และอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.8 ร้อยละ 57.8 และร้อยละ 33.1 ตามลำดับ

ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจดิจิทัลของเซี่ยงไฮ้กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการส่งข้อมูล ซอฟต์แวร์ และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้น    ร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบเป็นรายปี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปีนี้ อุตสาหกรรมบริการรับส่งข้อมูล ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของเซี่ยงไฮ้มีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้จากการดำเนินงานของอินเทอร์เน็ตและอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8    เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้แรงหนุนจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัทอีคอมเมิร์ซ การจัดส่งอาหาร    จากแพลตฟอร์มอื่น ๆ รายได้จากการดำเนินงานของอุตสาหกรรมบริการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งได้แรงหนุนจากบริษัทซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบางแห่ง

มูลค่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดขององค์กรเอกชนที่มีขนาดใหญ่ในเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบเป็นรายปี และมีอัตราการเติบโตสูงกว่ามูลค่าขององค์กรอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ในเซี่ยงไฮ้      3.8 จุด อัตราการเติบโตของการลงทุนภาคเอกชนในช่วงครึ่งแรกของปีอยู่ที่ร้อยละ 28.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก เพิ่มขึ้นสูงกว่าอัตราการเติบโตของการลงทุนของเมืองที่ร้อยละ 2.8

GDP ของเซี่ยงไฮ้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 เติบโตร้อยละ 9.7

ที่มาของรูป: viator.com

นอกจากนี้ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดในเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6    เมื่อเทียบเป็นรายปี มีอัตราการเติบโตสูงกว่าไตรมาสแรกถึงร้อยละ 11.8 มูลค่าการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งอัตราการเติบโตสูงกว่าไตรมาสแรกร้อยละ 3.6 จากความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ การท่องเที่ยวและพักผ่อน ทำให้ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ จำนวนผู้โดยสารของเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้น 1.7 เท่าเมื่อเทียบเป็นรายปี จากข้อมูลของสำนักงานสถิติเซี่ยงไฮ้ แสดงให้เห็นว่าพลังทางเศรษฐกิจของเซี่ยงไฮ้กำลังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ข้อคิดเห็น สคต.เซี่ยงไฮ้

หากพิจารณาจากข้อมูลของสำนักงานสถิติ แสดงให้เห็นว่าความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีแรงขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นโอกาสใหม่ตลอดเวลา รัฐบาลเซี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการดำเนินธุรกิจส่งออกมายังจีนควรศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนดำเนินธุรกิจให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและความต้องการตลาดในพื้นที่ที่สนใจ

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

แหล่งที่มา 

https://www.sh.chinanews.com.cn/hgjj/2023-07-21/114279.shtml

thThai