ปัจจุบันการบริโภคสื่อผ่านสื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยผู้บริโภคออสเตรเลียรุ่นใหม่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผลสำรวจของสำนักข่าว ABC News พบว่า กลุ่มผู้เปิดรับข่าวสารทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มตลอดสัปดาห์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เป็นกลุ่มผู้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปและส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ในขณะที่กลุ่มผู้เปิดรับข่าวสารทางโทรทัศน์ที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปีมีสัดส่วนน้อยมากประมาณร้อยละ 8

จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมการบริโภคสื่อของกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ได้เปลี่ยนจากสื่อโทรทัศน์ไปสู่ Streaming Platform มากขึ้น เช่น สื่อ Netflix และสื่อ YouTube ซึ่งเป็นปัญหาของภาคอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงของฐานอายุผู้รับชมและเปิดรับข่าวสารดังกล่าวมีผลให้สำนักข่าวและสื่อมวลชนต่างๆลงทุนในการสร้าง Streaming Platform และสร้างช่อง YouTube, Instagram และ TikTok เพิ่มขึ้น รวมถึง ABC’sView (Video-on demand service) เพื่อตอบรับพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป

อีกทั้ง รายงานผลสำรวจ Media Content Consumption Survey โดย  Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts ยังพบว่า ปี 2565 ที่ผ่านมา ชาวออสเตรเลียเปิดรับข่าวสารทางโทรทัศน์ลดลงและนิยมดูหนังผ่าน Online Streaming Platform เช่น  Netflix สื่อโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ รายงาน Digital 2023 Global Overview Report พบว่า ชาวออสเตรเลียใช้เวลาบนโทรศัพท์มือถือเฉลี่ย 4 ชั่วโมง 54 นาทีต่อวัน โดยชาวออสเตรเลียจำนวน 21.3 ล้านคนเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและใช้เวลากับสื่อโซเชียลมีเดียเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 4 นาทีต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี เป็นเพศหญิงร้อยละ 54.2 โดยมีเหตุผลหลัก คือ ต้องการติดตามข่าวสารของเพื่อนและครอบครัวร้อยละ 53.4 เพื่อเป็นการฆ่าเวลาร้อยละ 38.2 และเพื่อติดตามข่าวสารทั่วไปร้อยละ 24.8

สื่อโซเชียลมีเดียที่นิยมมากที่สุด คือ Facebook รองลงมาคือ YouTube, Whatsapp, Instagram, Linkedin และ TikTok

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มผู้บริโภคออสเตรเลียที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยในการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้เครื่องมือการตลาดและช่วงเวลาในการสื่อสารและเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพสูงสุด

อีกทั้ง การขายสินค้า/บริการผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียถือว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวน้อยกว่าการขายด้วยวิธีอื่นๆอีกทั้ง ยังเป็นการสร้างการรู้จัก การเรียนรู้ ความคุ้นเคย ไว้วางใจระหว่างผู้ขายกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายซึ่งจะนำไปสู่การจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าและการตลาดแบบบอกต่อในลำดับต่อไป

thThai