แนวโน้มราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในฟิลิปปินส์เริ่มชะลอตัวลง

thThai