ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ร้านอาหาร Thai SELECT ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์

thThai