รถยนต์ไฟฟ้ามีความสําคัญต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานบราซิล

รัฐบาลบราซิลโดยกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานต้องการทําให้ประเทศบราซิลเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ ลิเธียมรายใหญ่ โดยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลกลางให้ความสําคัญ ทําให้การผลิตและ การขายยานพาหนะประเภทนี้เป็นไปได้ หน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งใจที่จะทําให้ประเทศเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมรายใหญ่ ซึ่งได้รับการส่งเสริม โดยสมาคมผู้ผลิตยานยนต์แห่งชาติบราซิเลีย

ผู้ผลิตรถยนต์เกือบ 30 รายเข้าร่วมโปรแกรมรถยนต์ราคาถูก Economy Anfavea โดยมีการลดภาษีสามารถ เพิ่มยอดขายได้ถึง 300,000 คัน หนึ่งในส่วนประกอบที แพงที่สุดของยานยนต์ไฟฟ้า คือแบตเตอรี่ ซึ่งอาจเป็นลิเธียมและเป็นสารที่พบในดินแดนของประเทศบราซิล

บราซิลได้พัฒนาห่วงโซ่การผลิตลิเธียมซึ่งเป็นพื้นฐานสําหรับการใช้พลังงานไฟฟ้า จะทําให้ประเทศ เป็นศูนย์กลางการผลิตแบตเตอรี่สร้างงานและรายได้ให้กับประชากร และการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเป็นหนึ่ง ในแนวทางหลักในการลดคาร์บอนในการขนส่ง

บราซิลมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่มุ่งผลิตแบตเตอรี่ประเภทนี้แล้ว แต่จําเป็นต้องปรับขนาด เพื่อให้สามารถ แข่งขันได้มากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลยังส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ บราซิลมี “ความมุ่งมั่นที่ชัดเจน” ในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการลดคาร์บอนในเมทริกซ์การขนส่ง นอกเหนือจากความโดดเด่นเนื่องจาก 88% ของเมทริกซ์ไฟฟ้ามาจากแหล่งพลังงานที่สะอาด ซึ่งบราซิลมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมาก ในภาคส่วนนี้ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการลดคาร์บอนของส่วนสําคัญของเมทริกซ์การขนส่งเบาด้วยเอทานอล แต่เราต้องการมากกว่านี้ บราซิลต้องการเทคโนโลยีเพิ่มเติมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ มีความยั่งยืนของห่วงโซ่มากขึ้น ซึ่งจะรับประกันการสร้างงานและรายได้ นอกจากนี้ ราคาแบตเตอร์รี่จะลดลง สําหรับผู้บริโภคและและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง ส่งผลดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง มีความเป็นไปได้ใหม่ ๆ สําหรับภาคการบินและการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นภาคยานยนต์สําหรับเศรษฐกิจ ผ่านห่วงโซ่การผลิตที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งสร้างงานและรายได้ในประเทศมากยิ่งขึ้น

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

การพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมโดยรัฐบาลกลางที่จะให้บราซิลเป็นผู้นำในเศรษฐกิจสีเขียว การที่บราซิลาเนินการเกี่ยวกับนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตของแร่ธาตุเชิงกลยุทธ์และจําเป็นสําหรับยานพาหนะ การลงทุนในการวิจัยและการพัฒนาการเชื่อมโยงในห่วงโซ่การผลิต จะสามารถส่งเสริมการร่วมลงทุนจากต่างประเทศ ช่วยต่อยอดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในท้องถิ่น รวมทั้ง การผลิตส่วนประกอบและ เทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วน  โครงสร้างพื้นฐานการผลิตการส่งและการกระจายพลังงาน และเทคโนโลยีใหม่ที่บราซิลจะต้องวางแผนดำเนินการ ทำให้บราซิลมีศักยภาพสามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดโลกได้ โดยเฉพาะสามารถรองรับเศรษฐกิจสีเขียวในระยะยาว ในขณะที่ ไทยก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า จึงสามารถเป็นพันธมิตรกับบราซิลในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของไทย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

thThai